திருவண்ணாமலை தீபம் நேரடி ஒ‌ளிபர‌ப்பு
டிச‌ம்ப‌ர் 11-ந்தேதி ‌வியாழ‌க்‌கிழைம திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்தை ரா‌ஜ் டி‌வி நேரடியாக ஒ‌ளிபர‌ப்பு செ‌ய்ய உ‌ள்ளது.

டிச‌ம்ப‌ர் 11ஆ‌ம் தே‌தி கா‌ர்‌த்‌திகை‌த் ‌தீப‌த் ‌திருநா‌ள் ஆகு‌ம். அ‌ன்று இ‌ந்து‌க்க‌ளி‌ன் ‌வீடுக‌ளி‌ல் வ‌ரிசையாக ‌தீப‌ங்க‌ள் ஏ‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டு அ‌ண்ணாமலையாரை வ‌ழிபடுவா‌ர்க‌ள்.

அ‌ன்றைய ‌தின‌ம் ‌திருவ‌ண்ணாமலை‌யி‌ல் உ‌ள்ள ஸ்ரீ அருணா‌ச்சலே‌ஸ்வர‌ர் ‌திரு‌க்கோ‌யி‌லி‌ல் மகா ‌தீப‌ம் ஏ‌ற்ற‌ப்படு‌ம். இதனை‌க் காண ஏராளமான ப‌க்த‌ர்க‌ள் ‌திருவ‌ண்ணாமலை‌யி‌ல் கு‌வி‌ந்‌திரு‌ப்பா‌ர்க‌ள்.

இ‌ந்த ‌விழாவை ப‌க்த‌ர்க‌ள் ‌வீ‌ட்டி‌ல் இரு‌ந்தே பா‌ர்‌க்கு‌ம் வகை‌யி‌ல், ராஜ் டிவி ‌வியாழ‌க்‌கிழமை மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கிறது.