சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012

Wednesday, 23 November 2011

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012


சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

26-09-2009 ˜R¥ 14-11-2011 YÛW

ArY‡, TW‚, LÖŸ†‡ÛL 1-• TÖR• YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: r, ÚN, ÚNÖ, X, ¦, ¨, ÚX, ÚXÖ, A E·[YŸLºeh•)

B\Ö–P†‡Á B‡eL•! AÁ\ÖP• Y£• BRÖV•!

NUÚVÖpR “†‡VÖ¥ NÖRÛ]L· ŒL²†‰• ÚUc WÖp ÚSVŸLÚ[!
EjL· WÖpSÖRÁ ÙNªYÖš `ÛR¡VLÖWLÁ' GÁ¿AÛZeLT|YÖŸ. ÛR¡V˜•, RÁ]•‘eÛL• EjLºeh H¼T|†‡ RW‚›¥ “L² h«eL AYÚW Y³ LÖy|f\ÖŸ. `”–LÖWLÁ' GÁ¿• AYÛW AÛZTÖŸL·. G]ÚY, ”–ÚVÖL• EjLºeh A‡L• E|.
NÖ– ‰ÛQ•, ”– ‰ÛQ• EjLºeh C£TRÖ¥ RÖÁ N‹‡†RYŸLÙ[¥XÖ• EjLºPÁ TZeL• ÛY†‰e ÙLÖ·[ ‘¡VT|f\ÖŸL·. jL· LÖXz G|†‰ ÛY†R ®|L¸¥ G¥XÖ• LÖr, TQ• h«f\‰ GÁ¿ ÙNÖ¥YÖŸL·. ®y| ÚVÖL• C£eh• EjLºeh iy| ÚVÖL• fÛPVÖ‰.
ÙYy| JÁ¿ ‰| CW| GÁ¿ ÚTr• jL· HÚRÄ• RY¿ ÚSŸ‹RÖ¥ Ryze ÚLyL°• RVjL UÖy{ŸL·.
‡yP• ÚTÖy| ÙNV¥T|†‰Y‡¥ jL· ÙLyzeLÖWŸL·. pX NUVjL¸¥ U]‡¥ TyPÛR UÛ\eLÖU¥ ÙNÖ¥YRÖ¥ RÖÁ TX¡Á G‡Ÿ“Lºeh B[ÖL ÚYzV s²ŒÛX H¼T|f\‰. Y£• fWLjL· RÖehR¥LÛ[† R£f\RÖ? A¥X‰ Šef Œ¿†‰f\RÖ? GÁTÛR rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰ ÙNªYÖš C£eh• NÖW TXU½‹‰ ÙR¡‹‰ ÙLց| AR¼h¡V p\“ T¡LÖWjLÛ[o ÙNšRÖ¥ ÙN¥Y Y[• ÙT£h•.
WÖpSÖRÁ ÙNªYÖš A•N†‡¥ C£eh• ŒÛXV½‹‰ AÛR TÖŸeh• fWL˜•, AÚRÖ| ÚNŸeÛL ÚNŸ‹R fWL˜• TÖŸ†‰ AR¼h¡V GQÖ‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ ÙTÖÁ]Ö] G‡ŸLÖX• C”°Xf¥ Y‹‰ ÚN£•.
YÖ²eÛL†‰ÛQÛV† ÚRŸ‹ÙR|eh• ÙTÖµ‰ Rjh RÛPL· ALX°•, ReL «R†‡¥ YÖ²eÛL AÛUV°•, UjL[LÖWLÁ ÙNªYÖ›Á ŒÛXV½‹‰ ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ ÚRŸ‹ÙR|TÚR S¥X‰. NÚLÖRW LÖWLÁ ÙNªYÖš EjL· WÖpSÖRÁ GÁT RÖ¥ NÚLÖRW TÖN• A‡L• ÙLցPYŸL· jL·. ARÁ «Û[YÖL, ÙRÖ¥ÛX LÛ[• pX NUVjL¸¥ N‹‡’ŸL·. G¥ÛX›¥XÖR S¼TXÁLÛ[• N‹‡’ŸL·.
ÙY¼½ YÖš“LÛ[ ®| ÚRz YWYÛZ†‰ ÙLÖ·[ G‹R ÚSW˜• p‹‡†‰e ÙLցz£eh• EjLºeh C‹R NÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

ÙTÖÁ]Ö] ÚSW• “WyPÖp 10

“WyPÖp 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ 6-• CP†‡¥ N NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. Ajf£‹‰ ÙLց|, 3, 8, 12 BfV CPjLÛ[ TÖŸ†‰ “ÂRT|†R ÚTÖf\ÖŸ. CRÁ «Û[YÖL GQ¼\ S¥X LÖ¡VjL· C¥X†‡¥ SÛPÙT\ÚTÖfÁ\].
YÛ[L֐“, ‡£UQjL·, U‚ «ZÖeL· ÚTÖÁ\ÛYLÛ[ SP†‡ Uf²®ŸL·. YZehL¸¥ ÙY¼½ fy|•. E†‡ÚVÖL†‡¥ ÚUX‡ LÖ¡L· EjL· ‡\ÛULÛ[e L| TÖWÖy|YŸ. T‚›¥ «£T Kš° ÙT\XÖ• GÁ¿ ŒÛ]†RYŸL· iP C —|• T‚ÛV† ÙRÖPŸÚYÖ•, GÁ¿ ŒÛ]eL† Š|•. G‡¡L· «XhYŸ. C£‹R LPÁrÛU hÛ\•.
WQ pfoÛN ÙNš‰ hQUÛPV ÚY|• GÁ¿ ÙNÖÁ] ÚSÖšiP, NÖRÖWQ pfoÛN›ÚXÚV hQUÖfo N‹ÚRÖc†ÛRe ÙLÖ|†‰ «|•. LÖL YÖL]†RÖÛ] ÚSp†‰, AYÄeh¡V N LYN†ÛR TÖz Y³Ty| Y‹RÖ¥ G‡Ÿ“, «VÖ‡, LPÁ G]T|• CP†RÖ¥ Y£• ÙRÖ¥ÛXLÛ[ UÖ¼½, G¥ÛX›¥XÖR ÚVÖL†ÛR YW YÛZ†‰e ÙLÖ|eh•.

B\Ö• CP†‰ NÂVÖ¥ ATz GÁ] UÖ¼\• Y£•?

EjL· WÖpeho N T†‰, T‡Ù]ÖÁ¿ BfV CPjLºeh A‡T‡VÖf\ÖŸ. ÙRÖ³¥ U¼¿• XÖT ÍRÖ]†‡¼h A‡T‡VÖ] NÂ, ÉY] ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰, G‚V LÖ¡VjLÛ[• ˜z†‰ ÛYeh•. A‹ŒV ÚRN†‡¨• Az ÙV|†‰ ÛYeh• YÖšÛTe ÙLÖ|eh•.
ÛR¡V• i|•. RÁ]•‘eÛL ÚUÚXÖjh•. YWÁ TÖŸ†‰o ÙNÁ¿ ˜z° ÙNÖ¥XÖRYŸL· YÖ›¼ LRÛY† Ryz Y£• UÖR†‡ÚXÚV ˜iŸ†R• ÛY†‰e ÙLÖ·[XÖ• GÁ¿ ÙNÖ¥YÖŸL·. TVQjL· A‡L¡eh•. “VXÖL C£‹R YÖ²eÛL C ÙRÁ\XÖL UÖ¿•.

N›Á TÖŸÛYVÖ¥ N‹ÚRÖc• H¼T|•!

LÁ WÖp›¥ NtN¡eh• N›Á TÖŸÛY EjL· WÖpeh 3, 8, 12 BfV CPjL¸¥ T‡f\‰. A‹R ™Á¿ CPjL¸¨• ˜efVUÖ] UÖ¼\jL· E£YÖL ÚTÖfÁ\]. NÚLÖRW, NLÖV ÍRÖ]•, B·, BÚWÖeV ÍRÖ]•, «WV ÍRÖ]• BfVY¼Û\ TÖŸeh• NÂVÖ¥ EPÁ‘\“L· Y³›¥ J¼¿ÛU C E£YÖh•.
TÖN†ÛR•, ÚSN†ÛR• E\«]ŸL¸P• LÖy|®ŸL·. G]ÚY «Xfo ÙNÁ\ ÙNÖ‹RjL· «£•‘ Y‹‰ ÚN£•. B·LÖWLÁ N B· ÍRÖ]†ÛR TÖŸT RÖ¥, ÚSÖšL· C ÙSÖz›¥ hQUÖh•.
G|†R ˜V¼pL¸¥ ÙY¼½ fÛPeL C¥X†‡¥ C£TYŸLÛ[ AÄN¡†‰ ÙN¥Y‰ S¥X‰. AÚTÖ‰ RÖÁ ÙLÖ|†R YÖeÛL• L֐TÖ¼\ CV¨•, ÙLÖ·ÛL ‘z ÚTÖ| ÙNV¥TP°• ˜z•. A|†RYŸL· SXÁ L£‡ G|†R ˜V¼pL¸¥ BRÖV• i|•.
EPÁ‘\“L¸Á ˜ÁÚ]¼\• L£‡ J£ ÙT£• ÙRÖÛLÙVÖÁÛ\o ÙNX«|• s²ŒÛX AÛU•. AYŸL[‰ C¥X†‡¥ SÛP ÙT¿• L¥VÖQe LÖ¡VjLºeh•, LP¥Rց|• YÖš‘¼h• ÛLÙLÖ|†‰ ER°®ŸL·. “‡V ÙRÖ³¥ ÙRÖPjh• ˜V¼p›¥ EjL· EPÁ‘\“LÛ[ J£ TjhRÖWWÖL H¼¿e ÙLÖ·[XÖUÖ GÁ¿ ŒÛ]’ŸL·.
E¼NÖL• E·[†‡¥ hzÙLÖ·[ JªÙYÖ£ LÖ¡VjL¸¨• ÙY¼½ fÛPeh•. ÙTÖ¿“o ÙNÖ¥¦ YÖjfe ÙLÖ|†R ÙRÖÛL —|• Y‹‰ ÚN£•. rTo ÙNX°L· A‡L¡eh•.
ÙTÖ‰YÖL ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, NÂefZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ“†‡eÚL¼T ÙRšY Y³TÖ|LÛ[† ‡£‡VÖLo ÙNšYÚRÖ|, N ¢‡• ÙNš‰ Y‹RÖ¥ NjLPjL· ˆ£•. N‹ÚRÖcjL· i|•.

WÖh-ÚL‰ ÙTVŸope LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. CRÁ «Û[YÖL UÖ¼¿e L£†‰ÛPÚVÖŸ U]• UÖ¿YŸ. ÚRÛYVÖ] TQ• ÚRz Y‹‰ ÚN£•. R‹ÛR Y³ E\YÖ¥ R]XÖT• fy|•. ÙRÖ³¦¥ H¼TyP CZ“LÛ[ D|ÙNš®ŸL·. rLÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• ÚL‰YÖ¥ AÛXoN¥ A‡L¡eLXÖ•. B]Ö¨• BRÖV• hÛ\VÖ‰. AWpV¥ ÙN¥YÖeh ÚUÚXÖjh•. ÙRÖ³¥ iyPÖ¸LÛ[ «Xef, “‡VYŸLÛ[o ÚNŸeL ŒÛ]’ŸL·. ®| Ly|• ˜V¼p ÙY¼½ R£•. NŸT ÍRXjLºeho ÙNÁ¿ NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜Û\VÖL ÙNš‰ Y‹RÖ¥ ˜ÁÚ]¼\• fy|•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

rUÖŸ 2 1/2 B|L· LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, 15.12.2009-¥ h•T WÖp›¥ h£ NtN¡†‰, ARÁ TÖŸÛY TX†RÖ¥ TX«R UÖ¼\jLÛ[e ÙLÖ|TÖŸ. 2010-¥ —] WÖp›¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ «WV ÍRÖ]• TX• ÙT¿YRÖ¥ G‡ŸTÖWÖR «WVjLÛ[ YZjhYÖŸ. ÙTÖ‰YÖL ``h£ TÖŸeLe ÚLÖz SÁÛU'' GÁT RÖ¥, EjL· WÖpeh NÚLÖRW ÍRÖ]†ÛR•, TtNU ÍRÖ]†ÛR•, L[†‡W ÍRÖ]†ÛR• TÖŸeLÚTÖYRÖ¥ EPÁ‘\“L· ER«eLW• y|YŸ. ÙT hZ‹ÛRL¸Á rTo NPjhL·, ”“ÂR WÖy| «ZÖeL· ÚTÖÁ\ÛYL· C¥X†‡¥ SÛPÙT¿•. ÙTÖ‰ YÖ²«¥ “L² i|•. YÖL] ÚVÖL• E£YÖh•. «YÖL• «£TTyPTz SÛPÙT¿•.
—]†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰, RÖ›Á EP¥ SX• qWÖh•. CP•, ”– YÖjf ®| Ly|®ŸL·. TjLÖ¸L· TÛL UÖ¿•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW• —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW• N YeW CVeL†‡¥ C£ef\ÖŸ.
EjL· WÖpeh 10, 11 eh A‡T‡VÖL «[jh• N YeW CVeL†‡¥ C£eh• ÙTÖµ‰ Y[Ÿop•, R[Ÿop• UÖ½, UÖ½ Y‹‰ÙLցÚP›£eh•. G]ÚY EjL· hÛ\L· ALX ÚY|UÖ]Ö¥ i|R¥ «³“QŸop EjLºeh† ÚRÛY. LPÁ rÛU i|•. LYÛXL· ÚN£•. CPUÖ¼\o p‹RÛ] ÚUÚXÖjh•. C¥X†‡¥ C£TYŸLÛ[ AÄN¡†‰o ÙN¥XÖ«yPÖ¥ ÙRÖ¥ÛXL· `eï'«¥ Œ¼h•. ˜L• r¸eLÖU¥ U¼\YŸLºPÁ TZhY‰ S¥X‰.
ÙRš®L T‚L¸¥ A‡L AeLÛ\ ÙN¨†‡]Ö¥ ‡†‡eh• YÖ²eÛL AÛU•. T|†‡£eh• ÚSW•iP «³†‡£‹RÖ¥ RÖÁ ÙRÖPŸ‹‰ Y‹R ‰VŸ UÖ¿•. STŸ LÛ[ S•‘ JTÛP†R ÙTÖ¿“L· —|• EjL¸PÚU Y‹‰ ÚNWXÖ•. G]ÚY CeLÖX•, ÙTÖ¼LÖXUÖL AÛUV ÚY|UÖ]Ö¥ AÄUÁ Y³TÖyz¨•, N TLYÖÁ Y³TÖyz¨• BŸY• LÖy|jL·. L¼TL «SÖVLÛW Y³Ty| LÖ¡Vj LÛ[† ÙRÖPjhjL·.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
`SÖ· ÙNšYÛR S¥XYÁ ÙNšVUÖyPÖÁ, ÚLÖ· ÙNšYÛR ÙLÖ|TYÁ ÙNšV UÖyPÖÁ' GÁT‰ TZÙUÖ³.
G]ÚY YÖW Y³TÖPÖL ÙNªYÖšefZÛU ÚRÖ¿• ÙN¥YŒÛX EVW ˜£L ÙT£UÖÛ] Y³Ty| YÖ£jL·. pYLjÛL UÖYyP• ‡£T†ŠŸ A£f¥ E·[ ÙT¡ope ÚLÖ«¨eho ÙNÁ¿ R]- BLŸc] NÂÛV•, SYTÖc] ÛYWYÛW• Y³Ty| YÖ£jL·. ÚNÖLjL· UÖ¿•. rLjL· i|•.
G·¸Â¥ ˆT• H¼½,
G‡¡Â¥ ÛY†ÚRÁ DNÖ!
ÙNÖ¥ÛXÚV ÙNVXÖš UÖ¼\
‰ÛQ ŒÁ¿ A£ºYÖÚV!
GÁ¿ NÃÍYWÁ N‹Œ‡›¥ TÖ|jL·. C Y£• SÖyL· CÂV SÖyL[ÖL UÖ¿•.

LÖŸ†‡ÛL 2, 3, 4 TÖRjL· ÚWÖf‚, –£LqŸc• 1, 2 TÖRjL· YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: C, E, H, K, Y, «, °, ÚY, ÚYÖ, E·[YŸLºeh•)

«Xf «yP‰ NÂ! «Veh• ÙNš‡RÖÁ CÂ!

ÙT£‹RÁÛU ÙLցP U]˜•, ‘\ÛW UVeh• ÚToNÖ¼\¨• ÙLցP ¡cT WÖp ÚSVŸLÚ[!
LÖÛ[ÛVo pÁ]UÖLe ÙLց| LÛ[‘Á½ EÛZTYŸL· jL·. reWÂÁ B‡eL†ÛR ÙT¼\ WÖpVÖL EjL· WÖp C£TRÖ¥ CÂÛUVÖL ÚTp G¥ÚXÖÛW• LYŸ‹‡µeh• B¼\¥ EjLºeh CV¼ÛLVÖLÚY Y‹‰ ÚN£f\‰.
RÛXÛU TR«›¥ C£‹R ÚTÖ‰• ÚSp†RYŸLÛ[ jL· «y| «PUÖy{ŸL·. `S‹‡'ÛVo pÁ]UÖLe ÙLցP jL· G‹R ÙNV¦¨• `˜‹‡' C£’ŸL·. `R‹‡' ÙLÖ|†RÖ¥ EP]zVÖL ÚTÖšoÚN£Y‰ ÚTÖX, EjL¸P• ÙLÖ|†R ÚYÛXÛV EP]zVÖL ÙNš‰ ˜z’ŸL·.
SÁ½ U\eLÖR RÁÛU EjLºeh C£TRÖ¥RÖÁ SÖÁh ÚTWÖY‰ ‡]˜• EjLÛ[ T¼½ ÚTr• YÖš“ AÛUf\‰. E\«]ŸL¸Á J†‰ÛZÛTe LÖyz¨•, STŸLÚ[ EjLºeh SÖº• ÛLÙLÖ|†‰R°YŸ. S•‘eÛLÛV jL· STŸ L¸Á —‰ ÛYTRÖ¥RÖÁ CÁTjLÛ[ G‹SÖº• N‹‡eL CV¨f\‰. r¼½ Y£• fWL ŒÛX EjLÛ[ Šef Œ¿†‰f\RÖ? A¥X‰ RÖehRÛX R£f\RÖ? GÁTÛR EjL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰ reWÁ C£eh• NÖWTXU½‹‰ T¡LÖW• ÙNšRÖ¥ TXÁ EPÚ] fÛPeh•.
WÖpSÖRÁ reWÁ SYÖ•N†‡¥ C£eh• ŒÛX A½‹‰ AÛR TÖŸeh• fWL˜•, AÚRÖ| CÛQ‹R fWL˜• TÖŸ†‰ AR¼h¡V GQÖ‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ G‡ŸLÖX˜• CÂÛUVÖL AÛU•. GQjLº• DÚP¿•.
`L[†‡W LÖWLÁ' GÁ¿ reWÁ YŸ‚eLT|YRÖ¥ EjL· L¥VÖQe L]°L· S]YÖL ArW h£ ®¼½£eh• BXVjLÛ[ ÚSÖef AzÙV|†‰ ÛYeL ÚY |•. ÙTÖ£†RjL¸¥ ™Á¿ ˜efV ÙTÖ£†RjL· C¥XÖ«yPÖ¥, ReL ‰ÛQ›¥XÖU¥ R|UÖ¼\• H¼T|•.
‘\Ÿ ‘WopÛ]Lºeh ˆŸ° LÖ„• EjLºeh ÙNÖ‹R ‘WopÛ]L· G‚ XPjLÖU¥ C£eh•. AY¼Û\ÙV¥XÖ• ˆŸ†‰ÙLÖ·[ S¥X BÁ–L SÖyP˜·[ BÚXÖNLŸ J£YÛW ÛY†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. EXL†‡¼ÙL¥XÖ• J¸ ÙLÖ|eh• N‹‡WÁ EjL· WÖp›¥ EoN• ÙT¿YRÖ¥ A³VÖR “Lµeh A͇ YÖW–|®ŸL·. ATzTyP EjLºeh C‹R NÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

“WyPÖp ‘\‹R‰ “‰YÖ²eÛL AÛU‹R‰!

“WyPÖp 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ C‰YÛW AŸ†RÖÐPUo NÂVÖL NtN¡†R NÂTLYÖÁ CÙTÖµ‰ «Xf TtNU ÍRÖ]†‡¥ 5-• CP†‡¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. Ajf£‹‰ ÙLց| 2, 7, 11 BfV CPjLÛ[ TÖŸ†‰ “ÂRT|†R ÚTÖf\ÖŸ. CRÁ «Û[YÖL «Xf «yP‰ NÂ! «Veh• ÙNš‡RÖÁ CÂ! GÁ¿ ÙNÖ¥X ÚTÖf¾ŸL·.
EjL· WÖpeho N 9, 10 eh A‡T‡VÖf\ÖŸ. AYŸ 5-• CP†‡¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ A¼“RUÖ] TXÁLÛ[ YÖ¡ YZjhYÖŸ. 5, 9 -• –tr• TXÁ R£• GÁTR¼ÚL¼T ÙTÖ£[ÖRÖW†‡¥ «£†‡ÛVe ÙLÖ|eL ÚTÖf\‰. hZ‹ÛRL¸Á SXÁ L£‡ G|†R ˜V¼pL· AÛ]†‰• ÙY¼½ ÙT¿•. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL¸¥ C£‹R RLWÖ¿L· AL¨•.
C†RÛ] SÖyL[ÖL ˜zVÖR ‘WopÛ]L· CÙTÖµ‰ ÚYLUÖL ˜zYÛPY‰ L| BoN¡VT|®ŸL·. jL· ÚSp†R J£YŸ ÚVÖpeLÖ‰ EjLºeh ER« ÙNšYÖŸ. YÖ²«¥ Y\yp jf Y[Ÿop ÚS£• ÚSW• GÁTÛR A½‹‰ ÙLÖ·ºjL·. LP‹R pX UÖRjL[ÖL BÚWÖefV†‡¥ H¼TyP Aor¿†R¥ AL¨•.

I‹RÖ• CP†‰o N AÛ]Y£• ÚTÖ¼¿• YÖ²eÛLÛV R£UÖ?

EjL· WÖpeh 9, 10 eh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ J¸UVUÖ] G‡ŸLÖX†ÛR YZjhTYWÖL «[jhf\ÖŸ. TtNU ÍRÖ]†‡¥ AzÙV|†‰ ÛYeh• ÙTÖµ‰ AYŸ EjLºeh ÙStN• Ufµ• YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|TÖŸ. jL· VÖŸ GÁTÛR C‹R EXL†‡¼h EVŸ†R ÚTÖf¾ŸL·.
U]‡¥ T‡†‰ ÛY†‡£‹‰, ÙY¸›¥ ÙNÖ¥X ˜zVÖR LYÛXLÙ[¥XÖ• C UÖ\ ÚTÖf\‰. h|•T E¿‘]ŸL· EjL· hQU½‹‰ SP‹‰ ÙLÖ·YŸ. C‰YÛW fÛPeLÖR N°L¡VjL· C fÛPeLÚTÖf\‰. L£†‰ ÚY¿ TÖ|L· AL¨•. ÛL ÙLÖ|†‰ ERY STŸL· LÖ†‡£TŸ. ‘·Û[L¸Á L]°LÛ[ ÙV¥XÖ• S]YÖeL G|†R ˜V¼p ÙY¼½ ÙT¿•.

NÂ TÖŸeh• TÖŸÛY CÂ GÁ] LYÛX?

ÚVÖLLÖWLÁ GÁ¿ EjL· WÖpeh YŸ‚eLT|• N TLYÖÁ 2, 7, 11 BfV CPjLÛ[ TÖŸTRÖ¥ A‹R CPjL¸¥ G¥XÖ• ˜efVUÖ] UÖ¼\jL· E£YÖL ÚTÖfÁ\]. YÖeh, R]•, h|•T•, L[†‡W•, “R¥YŸL·, ÙTÖ£[Ö RÖW•, EPÁ ‘\“, XÖT•, CPUÖ¼\•, TVQ• BfV ‰Û\L¸¥ G¥XÖ• G‡ŸTÖŸ†R UÖ¼\j LÛ[e LÖQ ÚTÖf¾ŸL·. E†‡ÚVÖL†‡¥ ˜ÁÚ]¼\• E£YÖh•. EPÁ C£TYŸL[Ö¥ H¼TyP ET†‡WYjL· UÖ¿•.
Y£jLÖX SXÁL£‡ G|†R ˜V¼pLºeh Y·[¥L¸Á J†‰ÛZ“ fÛPeh•. h|•T†‡¥ C£‹R hZTjL· ALX ˜efV “·¸L· ˜Á Y‹‰ ER°YŸ. L¥VÖQe L]°L· S]YÖh•. LP¥ Rցz Y£• ÙNš‡ LÖ‡ÂeL ÛYeh•. ‡£UQ ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ C‰YÛW N¦†‰ ÚTÖ›£‹R EjLºeh C‰ YÛW ÙTÖ£‹RÖR ^ÖRLjL· C ÙTÖ£‹R ÚTÖfÁ\].
UjLX KÛN UÛ]›¥ ÚLyL ÚTÖf\‰. RjL˜•, ÙY·¸• RÛP›Á½ Y‹‰ ÚN£•. “‰UÛ] “h«ZÖeLÛ[ SP†‡ Uf²®ŸL·.
XÖT ÍRÖ]†ÛR TÖŸeh• NÂVÖ¥ XÖT• ÙT£h•. E‡¡ Y£UÖ]jL· Y‹‰ ÚN£•. LP‹R KWցPÖLÚY EÛZ‘¼ÚL¼\ TXÁ fÛPeL«¥ÛXÚV, EVŸ A‡ LÖ¡Lº• L| ÙLÖ·[«¥ÛXÚV GÁ¿ HjfVYŸL· C Uf²op ÙY·[†‡¥ –ReL ÚTÖf\ÖŸL·. T¼\ÖehÛ\ TyÙ^y UÖ¿•. TQ†ÚRÛYL· ”Ÿ†‡VÖh•.
ÚVÖLTX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, ÙY·¸efZÛU• CÛQ• SÖ¸¥, ÙRNÖ“†‡e ÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[o ÙNšRÖ¥ NjLPjL· ˆŸ‹‰, N‹ÚRÖcjL· ÚN£•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸope LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. 2 U¼¿• 8 BfV CPjL¸¥ TÖ•“ fWLjL· NtN¡T‰ AªY[° S¥XR¥X. ÙLÖ|†R YÖeÛLe L֐TÖ¼\ CVXÖ‰. ÙLÖ·ÛL ‘zÚTÖ| ÙNV¥ TP°• CVXÖ‰. BÚWÖefV†‡¥ Aor¿†R¥ AzeLz H¼TPXÖ•. B]Ö¥ BRÖV• G‡ŸTÖŸ†RTz Y‹‰ ÚN£•. A|†R Œ–PÚU ÙNX°• E£YÖh•. G]ÚY ˜Û\VÖL NŸTÚRÖc ŒYŸ†‡ T¡LÖWjLÛ[ AÄiX ÍRXjLºeho ÙNÁ¿ ÙNš‰ Y³TyPÖ¥ A†RÛ] LÖ¡VjL¸¨• ÙY¼½ fÛPeh•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h•T WÖp›¥ h£ zN•TŸ 15 ˜R¥ NtN¡ef\ÖŸ. Ajf£‹‰ ÙLց| TX«R UÖ¼\jLÛ[ YZjLÚTÖf\ÖŸ. 2010-¥ —] WÖp›¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ XÖT ÍRÖ] h£YÖ¥ ÙRÖ³¥ Y[• ÙT£h•. Y£UÖ]• C£UPjLÖh•. Y[Ÿop i|•. Yjfo ÚN–“ EV£•. h•T h£«Á TÖŸÛY TX†RÖ¥ YÖL]• YÖjh• ˜V¼p ÛLi|•. ÙNÖ†‰eL[Ö¥ XÖT• fy|•. G‡¡L· «XhYŸ. rTLÖ¡V ˜V¼p ÙY¼½ R£•. r¼\†RÖŸ ÚTÖ¼¿• A[«¥ ˜ÁÚ]¼\• fy|•.
—] h£«Á B‡eL LÖX†RÖ¥ EPÁ‘\“L· J†‰Y£YŸ. AYŸL[‰ h|•T SXÄeLÖL ÙLÖ|†‰ ER°®ŸL·. A‹ŒV ÚRN YÖš“ AÛX ÚUÖ‰•. ‘·Û[L¸Á ÚYÛX YÖš“ L£‡ G|†R ˜V¼p TXÁ R£•. EjLÚ[Ö| E\YÖz UfZ E¼\ÖŸ E\«]ŸL· Y³ ÚU¥ «³ ÛY†‰e LÖ†‡£TŸ.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£ef\ÖŸ.
9 U¼¿• 10 BfV CPjLºeh A‡T‡ YeW L‡›¥ CVjh• C‹R ÚSW• h|•T E¿‘]ŸLÛ[ AÄN¡†‰o ÙN¥Y‰ S¥X‰. GÛR• ÚVÖp†‰ ÙNV¥T|†‰Y ÚRÖ|, ÙT¡VYŸL¸P• BÚXÖNÛ] ÙT¼¿• ÙNšRÖ¥ ŒoNV• ÙY¼½ fy|•. ÙRÖ³¥ iyPÖ¸LÛ[ ˜¼½¨• S•T ÚYPÖ•. BRÖV• Hyz¥ C£ehÚU R«W G‡¡¥ C£eLÖ‰. CPUÖ¼\o p‹RÛ]L· ÚUÚXÖjh•. GQjLÛ[ G¸‡¥ ÙNVXÖeL CÛ\Y³TÖ| CeLÖX†‡¥ ÚRÛY.
‘·Û[L· EjL· ÙNÖ¥¨eh Ly|T|YÖŸL[Ö GÁT‰ N‹ÚRL• RÖÁ. ‘WopÛ] L· H¼TPÖU¥, ˜Á iyzÚV SPYzeÛL G|T‰ S¥X‰. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL¸¥ EjLºeh¡V Tjh fÛPT‡¥ ÚTÖWÖyPjL· H¼TPXÖ•. AY¼Û\ «¼¿ «y| “‡V ÙNÖ†‰eL· YÖjh• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. C£‹RÖ¨• U‹RÁ ÙNšYÛR ÚTÖX UÚLÍYWÁ iPo ÙNšV UÖyPÖÁ GÁ\ TZÙUÖ³ÛV SP†‡e LÖy|• «R†‡¥ AÄUÁ Y³TÖyz¥ BŸY• LÖy|• ÙTÖµ‰ S¥X N•TYjL· SÖº• SÛPÙT¿•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
NÂÛV Y³TyPÖ¥ N‹ÚRÖcj L· Y‹‰ ÚN£•. CÂV YÖ²eÛLeh C‰ E†RWYÖRÙUÁ¿ ˜ÁÚ]ÖŸL· ÙNÖ¥¦ ÛY†‡£ef\ÖŸL·. A‹R AzTÛP›¥ YÖW Y³TÖPÖL, ÙY·¸efZÛU ÚRÖ¿• A•‘ÛLÛV Y³Ty| Y‹RÖ¥ CÁTjL· Y‹‰ ÚN£•.
p\“ Y³TÖPÖL U‰ÛW A£f¥ E·[ hoNÖÅŸ ÙNÁ¿ rV•“ NÂTLYÖÛ] Y³TyPÖ¥ ÙNÖ¥ÛXo ÙNVXÖefe LÖyPXÖ•.
LÖL†‡¥ H½ ŒÁ¿,
LÂÚYÖ| YW†ÛR S¥f,
ÚRL†ÛRe LÖeh• DNÖ!
ÙN¥Y†ÛR YZjh YÖÚV!
GÁ¿ N›Á N‹Œ‡›¥ TÖ|jL·. N‹ÚRÖcjLÛ[ SÖº• N‹‡eLXÖ•.

–£L qŸc• 3, 4 TÖRjL·, ‡£YÖ‡ÛW, “]Ÿ”N•, 1, 2, 3 TÖRjL· YÛW
(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL· : L, LÖ, f, h, O, N, ÚL, ÚLÖ E·[YŸLºeh•)

SÖ¦¥ Y‹RÖŸ NÂTLYÖÁ! SÖº• CÂÚU¥ rT«WV•!

NUV N‹RŸT†‡¼h H¼\YÖ¿ RjL· CV¥“LÛ[ UÖ¼½e ÙLÖ·º• –‰] WÖp ÚSVŸLÚ[!

U¼\YŸLºeh BÚXÖNÛ] ÙNÖ¥Y‡¥ Y¥XYŸL[ÖL «[jh®ŸL·. U]‡¥ TyPÛR UÛ\eLÖU¥ ÚTp«|®ŸL·. U¼\YŸLºeh Y¦Vo ÙNÁ¿ ER°fÁ\ GQ˜• EjLºeh E|. NYÖ¥ «|YÛR• AÛR NUÖ¸TÛR• ÛLY‹R LÛXVÖLe ÙLցPYŸL· jL·.
JÚW L£†ÛR jL· BR¡†‰• ÚTr®ŸL·. U¿†‰• ÚTr®ŸL·. ÚYLUÖ] p‹RÛ], ÚYLUÖ] ÙNV¥TÖ|, ÚYLUÖ] Y[Ÿop GÁT‰ EjL[‰ ÚSÖeLUÖh•.
“RÂÁ TX†ÛR ÙTÖ¿†‰•, ARÁ TÖR NÖW AzTÛPÛV ÙTÖ¿†‰• RÖÁ EjL· YÖ²eÛL AÛUf\‰. WÖpSÖRÁ “RÁ ÚL‹‡WÖ‡T†V ÚRÖc• ÙT¼\ fWLUÖL°• «[jhYRÖ¥, TÖ‡ YÖ²eÛLeh ÚU¥ RÖÁ ‡\ÛU T¸op|• s²ŒÛX AÛU•. ÙN¥Y• ÚNŸT‡¨• h½eÚLÖ[ÖL C£’ŸL·.
EjL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰ “RÁ C£eh• NÖWTX• A½‹‰ AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[o ÙNš‰ ÙLցPÖ¥, RÖehR¥L· H¼TPÖ‰. R]YW° RÖWÖ[UÖL Y‹‰ ÚN£•, iehW¥L· UÖ¿•. hŠLX• C¥X†‡¥ hzÚV¿•. WÖpSÖRÁ “RÛ] `UÖUÁLÖWLÁ' GÁ¿ YŸ‚TŸ. G]ÚY, UÖUÚ]Ö| jL· ÚNŸ‹‰ ÙNš• Y³TÖ| UL†RÖ] YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|eh•.
SYÖ•N†‡¥ “RÁ C£eh• ŒÛXÛV A½‹‰ ÙLց| AÛR TÖŸeh• fWL˜•, CÛQ‹R fWL˜• G‰ GÁTÛR BWÖš‹‰ AÛYLºeh H¼\ «R†‡¥ Y£• GQÖ‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ G‡ŸLÖX• CÂÛUVÖL AÛU•. GQjL· AÛ]†‰• ŒÛ\ÚY¿•.
`ETV' WÖpVÖL EjL· WÖp «[jhYRÖ¥ `ATV•' A¸†RYŸLÚ[ EjLºeh G‡¡VÖLXÖ•. G]ÚY, YÖ²eÛL† ‰ÛQÛV ÚRŸ‹ÙR|eh• ÙTÖµ‰, NÛP, NoNW«¥XÖU¥ N‹ÚRÖc†ÛRÚV 24 U‚ ÚSW˜• LÖQ ‡£UQ ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ YÖ²eÛL† ‰ÛQÛV ÚRŸ‹ÙR|T‰ S¥X‰. ÙTÖ£†R• C¥ÛXÚV¥ Y£†R• hzÚV¿•.
A£[Ö[ŸL· A¥X‰ BÁ–L ÙT¡ÚVÖŸL¸Á BÚXÖNÛ]LÛ[e ÚLy| SP‹RÖ¥ ˜Á ÛY†R LÖÛX ‘Á ÛYeLÖU¥ C£eLXÖ•. CTzTyP EjLºeh N ÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

AŸ†RÖÐPUo N›Á ÙRÖPeL• AR]Ö¥ Y‹‡|• CPUÖ¼\•!

CTzTyP p\“ YÖš‹R hQjLÛ[ ÙT¼\ EjLºeh Y£• NÙTVŸop, `AŸ†RÖÐPUoNÂ'VÖL Y£f\‰. C‰ `AÐPU†‰o N›¥ TÖ‡ Tjh Y¦ÛU ÛPV‰. G]ÚY, A‰ L|ÛUVÖL C£ehÚUÖ GÁ¿ jL· TVTP ÚYPÖ•. RÖeh• fWLU¥X NÂ, EjLÛ[ LÖeh• fWL• RÖÁ N GÁTÛR A½‹‰ ÙLÖ·ºjL·.
EjL· WÖpeh 8 U¼¿• 9 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖL N «[jhf\ÖŸ. `B·LÖWLÁ' N B· ÍRÖ]Ö‡T‡VÖL°• «[jhYRÖ¥, NÂVÖ¥ J£ ÚTÖ‰• ÙT¡V TÖ‡“L· H¼TPÖ‰. ‘WopÛ]LÛ[ E£YÖef S¥X ˜z°LÛ[ ÙLց| Y‹‰ ÚNŸeh•. CPUÖ¼\•, ®| UÖ¼\•, ÙRÖ³¥ UÖ¼\• ÚTÖÁ\ÛYL[Ö¥ CÂV TXÁ fy|•.
“WyPÖp 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ SÖÁLÖ–P†‡¥ NtN¡eh• N Ajf£‹‰ ÙLց| 1, 6, 10 BfV CPjLÛ[ TÖŸ†‰ “ÂRT|†R ÚTÖf\ÖŸ. CRÁ «Û[YÖL, «ÍY¤T• G|†R ‘WopÛ]L· ÚYLUÖL ˜zYÛP•.
AŸ†RÖÐPUo N BÚWÖefV†‡¥ TÖ‡“LÛ[e ÙLÖ|eh• CP• RÖÁ GÁTRÖ¥ `Y£• ˜Á L֐ÚTÖ•' GÁ\ ‡yP†ÛR jL· ÚU¼ÙLÖ·[ ÚYzV‰ AYpV UÖh•. G]ÚY ÚSÖšeLÖ] A½h½L· ÙRÁT|• ÙTÖµ‰ U£†‰YÛW SÖz]Ö¥ BÚWÖefV†‡¥ H¼TyP Aor¿†R¥L· AL¨•.

SÖÁLÖ–P†‰o N SÁÛUÛV† R£UÖ?

N EjL· WÖpSÖRÄeh Sy“ fWL•. STŸL· ReL NUV†‡¥ ÛLÙLÖ|†‰ ER°Y‰ ÚTÖX, Sy“ fWLjLº• ÛLÙLÖ|†‰ ER°•. TWTWÛT hÛ\†‰e ÙLց| T‚“¡Y‰ S¥X‰. ÙT¼Ú\ÖŸLÛ[•, U¼Ú\ÖŸLÛ[• AÄN¡†‰o ÙN¥YRÁ ™X• ‘¡VjLÛ[e iyze ÙLÖ·[XÖ•.
ÙNÖ†‰eL· YÖjhY‡¥ HUÖ¼\jLÛ[o N‹‡eLÖ‡£eL T†‡WjLÛ[o N¡ TÖŸeL ÚYzV‰ AYpVUÖh•. YÖL] UÖ¼\• S¥X‰. TVQjL· A‡L¡eh•. E†‡ ÚVÖLÍRWŸLºeh ÙTÖ¿“Lº• ÚYÛXTº°• i|•.

TÖŸeh• NÂVÖ¥ T‚L¸¥ UÖ¼\•

EjL· WÖpÛV•, B¿ U¼¿• T†RÖ–P†ÛR TÖŸeh• NÂVÖ¥ T‚L¸¥ UÖ¼\jL· H¼T|•. EP¥ŒÛX, G‡Ÿ“, «VÖ‡, LPÁ, ÙRÖ³¥, ÙNV¥, “L², gŸ†‡ BfV B‡T†RVjL· R£• CPjL¸ÙX¥XÖ• UÖÙT£• UÖ¼\jLÛ[e LÖQ ÚTÖf¾ŸL·.
EP¥SX• J†‰ÛZeh• ÙTÖµ‰ E·[†‡¥ U]eLN“ R£• N•TYjL· JÁ½W| E£YÖLXÖ•. G]ÚY «y|e ÙLÖ|†‰o ÙN¥Y‰ S¥X‰. YÖeh ÙLÖ|eh• ˜Á ÚVÖp†‰o ÙNšRÖ¥, ÙLÖ|†R YÖeÛLe L֐TÖ¼\ CV¨•. E†‡ ÚVÖL UÖ¼\jL· E£YÖYÛR† R«ŸeL CVXÖ‰. J£ pXŸ «£T Kš° ÚLy| «Q‘TŸ.
ÙRNÖ“†‡ Y¨ ÙT¼\YŸL· «£T Kš«¥ rV ˜V¼p›¥ D|TPXÖ•. ATz rVÙRÖ³¥ ÙRÖPjhY‡¥ UÛ]«, UeL· E·¸yP h|•T E¿‘]ŸL· AÛ]YŸ ^ÖRL†ÛR• BWÖš‹‰ TÖŸ†‰ AR¼ÚL¼\ «R†‡¥ ÙRÖ³ÛX† ÙRÖPj hY‰ S¥X‰. ÙNV¥TÖ|L¸¥ AÛXoN¥ A‡L¡†RÖ¨• BRÖVjL· A‡L¡eh•. “‡V TjhRÖWŸL· CÛQ‹‰ ÚTÖ¼¿• «R†‡¥ YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ·[ S¥X R£QUÖh•.
iy|† ÙRÖ³¥ ÙNšÚYÖŸ LQeh, YZehLÛ[ N¡ TÖŸ†‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. NÂÛV YQjfV ‘Á LÖ¡V†ÛR† ÙRÖPjf]Ö¥, rQjfV LÖ¡VjL· iP r¿r¿TÖš SÛPÙT¿•. ÛL ÙRÖµR UÖ‹RŸeh ÛT ˜µ‰• TQ• h«•.
ÚVÖLTX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, “RÁfZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ“†‡e ÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[o ÙNšRÖ¥ NjLPjL· jfo N‹ÚRÖcjL· ÚN£•.

WÖh-ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. Ù^ÁU†‡¥ ÚL‰ NtN¡T‰ AªY[° S¥XR¥X. NtNXjL· ÚUÚXÖjh•. E¼\ÖŸ, E\«]Ÿ TÛL A‡L¡eh•. TQ†ÚRÛYLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNš‰ ÙLÖ·[ ÙNÖ†‰eLÛ[ «¼L ÚS¡|•. NRU WÖh YÖ²eÛL† ‰ÛQÚVÖ| ÚUÖR¥ LÛ[ E£YÖeLXÖ•. G]ÚY, h|•T E¿‘]ŸLÛ[ AÄN¡†‰ ÙNÁ\Ö¥ RÖÁ Œ•U‡ÛVe LÖQ CV¨•. TÖ•“ fWLjLºeh¡V T¡LÖWjLÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ ÚR•“• ŒÛX UÖ¿•. ÙN¥Y ŒÛX EV£•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰ 15-12-2009-¥, h•T WÖp›¥ h£ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. ARÁ ‘\h 2010-¥ —] WÖp›¥ h£ NtN¡TÖŸ. CRÁ «Û[YÖL S¥X UÖ¼\jL· C¥X• Y‹‰ ÚNW ÚTÖfÁ\]. rTLÖ¡V ÚToreL· S¥X ˜z«¼h Y£•. r¼\†RÖŸ TÖWÖyP ÙNÖ‹RjL· YÖ²†R, L¥VÖQ YÖš“L· ÛL i|•. ÛL ŒÛ\V ÙTÖ£· ÚN£•. h•T h£«Á TÖŸÛY EjL· WÖp›ÚXÚV T‡YRÖ¥ EP¥ SX• qWÖh•. U£†‰Yo ÙNX°L· hÛ\•. TÛLVÖ]YŸL· SyTÖYÖŸL·. BÛP, BTWQ ÚNŸeÛL A‡L¡eh•.
—] h£«Á TÖŸÛY TX†RÖ¥ h|•T†‡¥ J¼¿ÛU i|•. ÙLÖ|†R YÖeÛL L֐TÖ¼¿®ŸL·. L|ÛUVÖL ˜V¼p†‰• SÛPÙT\ÖR LÖ¡VjL· CÙTÖµ‰ ‰¡RUÖL SÛPÙT\† ÙRÖPjh•. E†‡ÚVÖL UÖ¼\•, TR« UÖ¼\•, ®| UÖ¼\•, FŸ UÖ¼\• ÚTÖÁ\ÛYL· jL· ÚLyLÖUÚXÚV Y‹‰ ÚN£•. h£ Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÚU¼ÙLցPÖ¥, ÙLÖ|eL¥- YÖjL¥L· JµjLÖh•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, ÙRÖ³¥ UÖ¼\jL· E£YÖLXÖ•. iy|† ÙRÖ³¥ ÙNšÚYÖŸ UÖ¼¿† ÙRÖ³¥ ÙNšV ˜ÁY£YŸ. B¼\¥ –eLYŸL· ÙNš• J†‰ÛZÛT A|†RYŸL· ÙL|†‰«PÖU¥ C£eL AÛ]YÛW• AÄN¡†‰ ÙN¥Y‰ S¥X‰. LÖL YÖL]†RÖÛ] ÚN«TÚRÖ|, EjL· ^ÖRLTz AÄiX• R£• ÙRš®L TPjLÛ[ C¥X†‰ ”Û^ AÛ\›¨• ÛY†‰ Y³TÖ| ÙNšjL·. EPÁ‘\“ LÛ[ AÄN¡†‰o ÙNÁ\Ö¥ RÖÁ TÖL‘¡«Û]L· r™LUÖL ˜z•.
‘\£eh TQÙTÖ¿“o ÙNÖ¥¦ YÖjfe ÙLÖ|†RÖ¥ TÛL• E£YÖh•. TQ˜• ‡£•TÖ‰ GÁTRÖ¥ ˜ÁÚVÖNÛ]PÁ SP‹‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. «YNÖV†‡¥ D|Tyz£TYŸL· LÖ¥ SÛPL· —‰ A‡L LY]• ÙN¨†R ÚY|•. YeW LÖX†ÛR ÙTÖ¼LÖXUÖehY‰ Y³TÖ| Uy|• RÖÁ.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
AŸ†RÖÐPUoNÂVÖ¥ ALTyz£eh• jL· ˜†RÖ] YÖ²eÛLÛV ÚU¼ ÙLÖ·[°•, ˜ÁÚ]¼\• LÖQ°• “RÁfZÛU ÚRÖ¿• «Ð„ÛY Y³Ty| YÖ£jL·.
p\“ Y³TÖPÖL, ÚNX• A£f¥ E·[ SÖUeL¥ ÙNÁ¿ Ajh·[ YW• R£• AÄUÛ] Y³Ty| YÖ£jL·. ARÁ N‹Œ‡›¥,
``AŸ†RÖÐP U†‡¥ SÖÄ•
AÄUÚ] EÛ] ‰‡†ÚRÁ!
ÙY¼½ÛV G]eh R‹ÚR
ÚY‹R]Öš YÖZ ÛYTÖš!''
GÁ¿ ÚYze ÙLÖ·ºjL·. «£TjL· ŒÛ\ÚY¿•.

“]Ÿ”N• 4-• TÖR•, ”N•, B›¥V• ˜zV

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: Ë, Ì, Úa, ÚaÖ, P, z, ÚP, ÚPÖ E·[YŸLºeh•)

™Á\Ö–P†‡¥ Y‹R‰ NÂ! ˜ÁÚ]¼\• RÖÁ YÖ²«¥ CÂ!

p‹RÛ] B¼\XÖ¥ p\“LÛ[ ÙT¼¿ N‹‡†RYŸLÛ[ÙV¥XÖ• N‹ÚRÖc†‡¥ B²†‰• LPL WÖp ÚSVŸLÚ[!

HZÛWoN «Xf «yP‰! C G‡ŸTÖŸ“L· ŒÛ\ÚY\ ÚTÖf\‰! s²‹R TÛL «Xh•! ‰‚°•, RÁ]•‘eÛL• i|•!
`S|' EjL· WÖp›Á pÁ]UÖL «[jhYRÖ¥ ‘zYÖRe hQ• A‡L• ÙT¼\YŸL· jL·. ‘WTXUÖ]YŸL¸Á ˜LY¡›¥ RjL· ÙTV£• CP• ÙT\ ÚY|• GÁ¿ ŒÛ]’ŸL·.
ÙTÖÁÄeh•, ÙTÖ£ºeh• BÛNT|TYŸL· U†‡›¥ “Lµeh BÛNT| TYŸL[ÖL «[jh®ŸL·. EjL· WÖpeh A‡T‡VÖL N‹‡WÁ C£TRÖ¥ A‰ Y[Ÿ‹‰ ÚRšY‰ ÚTÖX, EjLºeh Y[Ÿop• ‡{ÙW] Y‹‰ ÚN£•. R[Ÿop• ‡{ÙW] Y‹‰ ÚN£•.
EjL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰ N‹‡WÁ C£eh• NÖW U½‹‰, AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[o ÙNš‰ ÙLցPÖ¥ G‹R SÖº• CÂV SÖ[ÖL UÖ¿•.
A‰ Uy|U¥XÖU¥ SYÖ•N†‡¥ N‹‡WÁ C£eh• ŒÛXV½‹‰, A‰ TÖŸeh• fWL†‡Á RÁÛUÛV ÙTÖ¿†‰ AR¼ÚL¼\ «R†‡¥ Y£• GQÖ‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥, G‡ŸLÖX†‡¥ HWÖ[UÖ] S¼TXÁLÛ[ ÙT\ ˜z•.
`NW' WÖpVÖL EjL· WÖp «[jhYRÖ¥ r¼½† ‡¡Y‡¥ T¼¿ EjLºeh A‡L• C£eh•. LzYÖ[• C¥XÖR h‡ÛWÛV ÚTÖX, ‰·¸†‡¡• EjLºeh ‘zYÖR hQ• Uy|• C¥XÖ«yPÖ¥ ÙT¡V ˜ÁÚ]¼\†ÛR C[• YV‡ÚXÚV LÖQCV¨•. AWpV¥ ˜R¥ BÁ–L• YÛW L¼¿ ÛY†‡£‹RÖ¨• EjLºeÙLÁ¿ J£ ‘WopÛ] Y‹‰ «yPÖ¥ E·»W U]TV• ÙLÖ·®ŸL·.
`U]‰ LÖWLÁ' GÁ¿ YŸ‚eLT|• N‹‡WÁ EjL· WÖpSÖR]ÖL «[jhYRÖ¥, U] AÛU‡ fÛPeL ÚY|UÖ]Ö¥ YÖ²eÛL† ‰ÛQ N¡VÖL AÛUV ÚY|•. ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ ÙNš• ‡£UQjL[Ö¥ RÖÁ ÙTÖÁ]Ö] YÖš“L· C¥X• ÚRz Y£• GÁTÛR A½‹‰ ÙLÖ·ºjL·.
CTzTyP EjLºeh N ÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

HZÛWo NÂRÖÁ «XfV‰! CÂÚU¥ ÙY¼½ ÙRÖPjfV‰!

EjLºeh C‹R NÙTVŸop NLX ÚVÖLjLÛ[• R£• ÙTVŸopVÖL AÛUVÚTÖf\‰. LÖWQ•, LP‹R HZÛW B|L[ÖL EjLÚ[Ö| CÛQ‹‡£‹‰ SÁÛULÛ[•, ˆÛULÛ[• YÖ¡ YÖ¡ YZjfV NÂ, CÙTÖµ‰ «Xh• ÚSW†‡¥ «£TjLÛ[ÙV¥XÖ• ˜z†‰ ÙLÖ|eLÚTÖf\‰. EPÁ‘\“L· Y³ÚV ER«L· fÛPeh•. FŸ UÖ¼\•, CPUÖ¼\•, EP£eh• ÙRÖ³¥ UÖ¼\• GÁ¿ GQ¼\ UÖ¼\jLÛ[e ÙLÖ|eL ˜R¦¥ U] UÖ¼\†ÛRe ÙLÖ|TÖŸ C‹R NÂTLYÖÁ.
C‹R NUV†‡¥ S·[Ö¿ ÙNÁ¿ S[Á h¸†R FW‚›¥ h¸†‰, Y¥XYÁ N›Á ˜Á ŒÁ¿, `L£Œ\e LÖL• H½ LÖp RÁÛ]e LÖeh•' GÁ\ N LYN• TÖPÛX TÖ|jL·. LYN• TÖz]Ö¥ LYÛXL· AL¨•.
“WyPÖp 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ LÁ WÖp›¥ NtN¡eh• N Ajf£‹‰ ÙLց| 5, 9, 12 BfV CPjLÛ[ TÖŸ†‰ “ÂRUÛPV ÛYeLÚTÖf\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, ‘·Û[L· Y³›¥ S¥X ÙNš‡L· Y‹‰ ÚN£•. ‘WopÛ]L· JªÙYÖÁ\ÖL† ˆ£•.
EjL· WÖpeh Hµ U¼¿• Gy| BfV CPjLºeh A‡T‡VÖL N «[jhf\ÖŸ. ˜efV “·¸L· EjL· C¥X• ÚRz Y‹‰ ReL NUV†‡¥ ÛLÙLÖ|†‰ ER°YŸ.

™Á\Ö–P†‰o NÂVÖ¥ ˜ÁÚ]¼\• H¼T|UÖ?

L[†‡W ÍRÖ]• U¼¿• B· ÍRÖ]†‡¼h A‡T‡VÖ] N ™Á\Ö–P†‡¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ ˜ÁÚ]¼\jL· A‡L¡eh•. N EjL· WÖpSÖRÚ]Ö| CÛQ• ÙTÖµ‰, `NÂoN‹‡W ÚVÖL•' GÁ¿ J£ ÚVÖL†ÛRe ÙLÖ|TÖŸ. N•, N‹‡WÄ• T¡YŸ†RÛ]VÖ]Ö¥, AWNÖº• ÚVÖL• Y‹‰ ÚN£•. YZehL¸¥ ÙY¼½ fy|•. RÁ]•‘eÛL A‡L• ÙT¼\ jL· N Y³TÖyz¥ A‡L AeLÛ\ LÖy|• ÙTÖµ‰•, N ‘zeLÖR ÙRšY• GÁ¿ YŸ‚eLT|• BÛ] ˜L ÙT£UÖÛ]•, AÄUÛ]• NÂe fZÛU ÚRÖ¿• Y³Ty| Y‹RÖ¥, C‹R CP†‡¥ Uy|U¥X, G‹R CP†‡¥ N C£‹RÖ¨• CÂV TXÁLÛ[ jL· LÖQXÖ•. ‘¡‹R NÚLÖRWŸ Y‹‡ÛQYŸ. TÖ‡›¥ ŒÁ\ T‚ —‡• ÙRÖP£•. TQYW° ‡£‡ R£•.

NtNX• ˆŸeh• N›Á TÖŸÛY!

EjL· WÖpeh I‹RÖ–P• U¼¿• JÁTRÖ• CP•, TÂÙWPÖ–P• BfV ™Á¿ CPjLÛ[• N TÖŸeL ÚTÖf\ÖŸ. G]ÚY, “†‡W ÍRÖ]•, RLT]ÖŸ ÍRÖ]•, ”ŸY “‚V•, TVQ•, «WV• ÚTÖÁ\ B‡T†VjL· R£• CPjL¸¥ G¥XÖ• S¥X UÖ¼\jL· Y‹‰ ÚNW ÚTÖfÁ\].
‘·Û[L· Y³›¥ C£‹R ‘WopÛ]L· ˆ£•. AYŸL¸Á L¥«eLÖL G|†R ˜V¼p ÛL i|•. LP¥ TVQ YÖš‘¼LÖL°• G|†R ˜V¼pL· ÙY¼½ ÙT¿•. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL¸¥ C£‹R RLWÖ¿L· AL¨•. “‡V ÙNÖ†‰eL· YÖjh• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖy|®ŸL·.
EP¥ SX• J†‰ÛZeh•. FŸ UÖ¼\o p‹RÛ]L· ÚUÚXÖjh•. ‘·Û[Lºeh B›WeLQef¥ YWÁ Y‹‰• AÛP, AVXÖŸ ™X• «y|ÚTÖ]ÚR GÁ\ LYÛX C AL¨•.
R‹ÛR ÍRÖ]†ÛR N TÖŸTRÖ¥, R‹ÛR Y³ E\«¥ C£‹R «¡N¥L· UÛ\•. ˜ÁÚ]ÖŸ ÙNÖ†‰eL· ˜Û\VÖL ÛLeh Y‹‰ ÚN£•. C‰YÛW TÖN• ÙN¨†RÖR ÙT¼Ú\ÖŸL· C BÛNÚVÖ| ÚTN ˜ÁY£YŸ. ÙY¸SÖy| ÙRÖPŸ“ «£•“• «R†‡¥ AÛU•.
«WV ÍRÖ]†ÛR N TÖŸTRÖ¥, ‡{Ÿ «WVjL· E£YÖL†RÖÁ ÙNš•. C£‘Ä•, AÛR NUÖ¸’ŸL·. ® «WVjL¸¦£‹‰ R‘eL rT«WVjLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[XÖ•. «³“QŸopÚVÖ| ÙNV¥TyPÖ¥ STŸL· TÛLYŸL[ÖL UÖyPÖŸL·.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, ‡jLyfZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡e ÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚRŸ‹ÙR|†‰o ÙNšRÖ¥ NjLPjL· ˆ£•. N‹ÚRÖcjL· ÚN£•.

WÖh- ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. 6-¥ WÖh NtN¡TRÖ¥ AÐPÙXyr– ÚVÖL• ÙNV¥T|•. AÚR ÚSW†‡¥ 12 ¥ ÚL‰ NtN¡T‰ AªY[° S¥XR¥X. GªY[° Y£UÖ]• Y‹RÖ¨• Œ•U‡ C£eLÖ‰. T‚VÖ[Ÿ ÙRÖ¥ÛX A‡L¡eh•. TeLTXUÖL C£TYŸLÛ[ UÖ¼¿®ŸL·. BÁ–L TVQjL· H¼T|•. A|†RYŸ SXÁ L£‡ G|†R ˜V¼p Lºeh BRÖV• fÛPeh•. WÖh- ÚL‰eLºeh¡V NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ A¼“R TXÁL· Y‹‰ ÚN£•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰ 15.12.2009 h•T WÖp›¥ h£ NtN¡eLÚTÖf\ÖŸ. ARÁ ‘\h 2010-¥ —] WÖp›¥ h£ NtN¡TÖŸ. CRÁ «Û[YÖL, Y[Ÿop•, R[Ÿop• EjLºeh UÖ½ UÖ½ YWÚTÖf\‰. Y[Ÿop H¼T|• ÙTÖµ‰ jL· GÛRT¼½• LYÛXTPUÖy{ŸL·. R[Ÿop H¼T|• ÙTÖµ‰ RÁ]•‘eÛL hÛ\VÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. Rh‹R T¡LÖWj LÛ[•, h£ Y³TÖyÛP• ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥, CZ‹RÛYLÛ[ jL· D| ÙNšV ˜z•.
h•T†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰, «WV ÍRÖ]†ÛR•, R] ÍRÖ]†ÛR• JÚW ÚSW†‡¥ TÖŸTRÖ¥ «WV†‡¼ÚL¼\ TQ• Y‹‰ ÙLցÚP›£eh•. ®y|† ÚRÛYLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNš‰ ÙLÖ·®ŸL·. —]†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ –Lop\‹R TXÁLÛ[ EjLºeh A·¸ YZjLÚTÖf\ÖŸ. ARÁ TÖŸÛY EjL· WÖp›¥ T‡YRÖ¥ ÙRÖyP LÖ¡VjL· AÛ]†‰• ÙY¼½VÛP•. «YÖL ÚToreL· ˜zYÖh•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, GQ¼\ UÖ¼\jL· EjLºeh Y‹‰ ÚNW ÚTÖfÁ\]. Hµ, Gy|eh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ YeW• ÙT¿• ÙTÖµ‰ pX CZ“LÛ[• N‹‡eL ÚS¡|•. STŸLÛ[ S•‘ HUÖ¿• s²ŒÛX• E£YÖLXÖ•. h½TÖL, YÖ²eÛL† ‰ÛQÚVÖ| AÄN¡†‰ ÙNÁ\Ö¥ RÖÁ YN‹R LÖX†ÛR YWYÛZ†‰e ÙLÖ·[XÖ•. E†‡ÚVÖL†‡¥ C£TYŸLºeh ‡{ÙWÁ¿ FŸ UÖ¼\jL· Y‹‰ ÚN£•. LzTÖL, UÖ½ÚV ˆW ÚY|ÙUÁ¿ ÙNÖ¥YÖŸL·.
STŸLÛ[ S•‘ JTÛP†R ÙTÖ¿“L· —|• EjLºeÚL Y‹‰ ÚNWXÖ•. UÖ¼¿ L£†‰ÛPÚVÖŸ G‚eÛLÛV iyze ÙLÖ·[ÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. NÂefZÛU ÚRÖ¿• «WR–£‹‰ LÖL YÖL]†RÖÛ] Y³TyPÖ¥ ÛL ŒÛ\V ÙTÖ£º• fÛPeh•. LÂYÖ] YÖ²eÛL• AÛU•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡VjL· ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
HZÛWoN «Xf «yP‰. C YÖ²«¥ YN‹R• YWÚTÖf\‰. S¥X YÖš“L· C¥X• ÚRz YW ‡jLyfZÛU ÚRÖ¿• ÙRÁ˜Le LP°Û[ Y³Ty| YÖ£jL·.
p\“ Y³TÖPÖL, pYLjÛL UÖYyP†‡¨·[ ÛYWYÁTyzÛV ÚSÖef YÖ£jL·. Ajh·[ Y[ÙWÖ¸ SÖRŸ, Yz°ÛPV•UÁ, ÛYWYÛW Y³Ty|, YÖ¦¥ U‚ LyzV BtNÚSVÛW YQjf Ufµ• WÖU‘WÖÛ]• Y³Ty| YÖ£jL·.
``Y[• R£• ÛYWYŸ N‹Œ‡Y‹ÚR
YÖ²«¥ EVW YW†ÛR ÚLyÚPÁ!
SX• R£• ÙNš‡L· SÖº• Y‹‡P
SÖVLÚ]  A£·“¡YÖÚV!''
GÁ¿ N‹Œ‡›¥ TÖ|jL·. N‹ÚRÖcjL· Y‹‰ ÚN£•.

UL•, ”W•, E†W• 1-• TÖR• YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: U, –, ˜, ÙU, ÚUÖ, P, z, |, ÚP E·[YŸLºeh•)

h|•T ÍRÖ] NÂVÖÚX i|R¥ XÖT• CÂÚUÚX!

L•’WUÖ] ÚRÖ¼\†RÖ¥ LÖ¡VjLÛ[o NÖ‡†‰e ÙLÖ·º• p•UWÖp ÚSVŸLÚ[!

HZÛWo N›¥ I‹Rց|L· ˜z‹‰ «yP]. C h|•ToN CWPÛW B|Lº• hŠLX†ÛR YWYÛZ†‰e ÙLÖ|eL ÚTÖf\‰. ˜R¥ B[ÖL C£‹‰ ˜ÁÚ]¼\• LÖQ GÁ] Y³ GÁTÛR T¼½ ÚVÖp’ŸL·.
EjL· WÖpeh A‡T‡VÖ] s¡VÁ WÖ^fWL• GÁTRÖ¥, WÖ^ ÚVÖLUÖ] YÖ²eÛL AÛU•. TeLTXUÖL C£TYŸL· A†RÛ] ÚTÛW• AÄN¡†‰ ÛY†‡£’ŸL·. EjL· rV^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰, s¡VÁ C£eh• NÖWTXU½‹‰, AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[o ÙNš‰ ÙLցPÖ¥ G‹RSÖº• CÂV SÖ[ÖL UÖ¿•.
SYÖ•N†‡¥ s¡VÁ C£eh• ŒÛXV½‹‰, AÛR TÖŸeh• fWL•, AÚRÖ| CÛQ‹R fWL• BfVY¼Û\ BWÖš‹‰ AÛYLºeh H¼\ «R†‡¥ Y£• G L¸Á B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ G‡ŸLÖX• CÂÛUVÖ]RÖL AÛU•.
͇W WÖpVÖL EjL· WÖp «[jhYRÖ¥, EjL· h|•T†‡¥ CÚR WÖpÛVo NÖŸ‹R ÚYÙ\Ö£ STŸ C£‹RÖ¥ EP]zVÖL AR¼h¡V T¡ LÖWjLÛ[o ÙNšY‰ S¥X‰. AÙTÖµ‰ RÖÁ h|•T ˜ÁÚ]¼\• i|•. AÚR ÚTÖX NRUÖ‡T‡ VÖLo N «[jhYRÖ¥, ‡£UQ YÖ²eÛL• ‡†‡TÖL AÛUV ÙTÖ£†R• TÖŸeL ÚYzV‰ AYpVUÖh•.
CTzTyP hQjLÛ[ ÙT¼\ EjLºeho NÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

Ù^ÁUo NÂ «XfV‰! peL¥L· G¥XÖ• Kš‹R‰!

EjLºeh Y£• NÙTVŸop h|•To NÂVÖL Y£f\‰. HZÛWoN ˜R¥ CWPÛW B|L· «WVo NÂVÖf SÛPÙT¼\‰. A|†R CWPÛW B|L· Ù^ÁUo NÂVÖL SÛPÙT¼\‰. CÙTÖµ‰ h|•To N GÁ\ÛZeLT|• «R†‡¥ 2-• CP†‡¥ N NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. h|•T†‡¥ H¼T|• hZTj LÛ[† ˆŸ†‰ ÛY†‰, ÙLÖ·ÛL ‘zÚTÖ| ÙNV¥T|• AÛUÛT• E£YÖeL ÚYzV‰ C‹R N›Á LPÛUVÖh•.
A‹R AzTÛP›¥ SÖ• TÖŸeh• ÙTÖµ‰, LÖL YÖL]†RÖÛ] jL· ÛLi‘† ÙRÖZ ‡£S·[Ö¿eho ÙNÁ¿ Y³Ty| YÖ£jL·. ÚVÖpeLÖ‰ jL· ÙNšR LÖ¡VjL¸¨• ÙY¼½ fÛPeh•.
N EjL· WÖpeh 6, 7eh A‡T‡VÖf\ÖŸ. “WyPÖp UÖR• 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ 2-¥ NtN¡eh• N Ajf£‹‰ ÙLց| 4, 8, 11 BfV CPjLÛ[ TÖŸ†‰ “ÂRT|†R ÚTÖf\ÖŸ. G]ÚY ‡{Ÿ CPUÖ¼\jL· ‡†‡eL ÛYeLXÖ•. ®| YÖjh• ÚVÖL• ÚRz Y£•.
h|•T E¿‘]ŸL¸Á BÛNLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNš®ŸL·. p†RTÖ, ÙT¡VTÖ GÁ¿ EjLÛ[o NÖŸ‹RYŸLÙ[¥XÖ• EVŸYR¼h Y³ Yh†‰e ÙLÖ|’ŸL·. ÚVÖLÖ‡ T‡VÖL°• N «[jhYRÖ¥ ÚRL SXÂ¥ A‡L AeLÛ\ G|†‰e ÙLÖ·[ ÚYzV ÚSW–‰.

CWPÖ• CP†‰o N CÂÛU R£UÖ?

N EjL· WÖpeh WQ, ÚWÖL ÍRÖ]†‡¼h•, L[†‡W ÍRÖ]†‡¼h• A‡T‡ VÖYÖŸ. EjL· WÖpSÖRÁ s¡VÄeh TÛLY]ÖL°• «[jhf\ÖŸ. "CWz¥ N Y‹RÖ¥ ‡WP Œ‡ Y£•'' GÁ¿ ÙNÖ¥¨YŸ. G]ÚY GÛR ŒÛ]†ˆŸLÚ[Ö AÛR ŒÛ]†R UÖ†‡W†‡¥ ÙNšV CV¨•.
h|•T†‡¥ ÙLÖz Lyz T\‹R ‘WopÛ]L· TzTzVÖL UÖ¿•. LQYÁ -UÛ]«eh· C£‹R L£†‰ ÚY¿TÖ|L· AL¨•.
Œ‡ T¼\ÖehÛ\ C H¼TPÖ‰. jL· ÙNš• ÙNV¨eh H¼\ ÙRÖÛL ÚRÛYVÖ] ÚSW†‡¥ Y‹‰ ÚN£•. E†ÚVÖL†‡¥ E·[YŸLºeh E‡¡ Y£UÖ]• ÙT£h•. «£T Kš«¥ ÙY¸ÚV Y‹‰ ÙRÖ³¥ ÙNšV ˜¼T|YŸ.

TÖŸeh• NÂVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL·!

EjL· WÖpeh 4-• CP†ÛR•, 8-• CP†ÛR• 11-• CP†ÛR•, N TÖŸeL ÚTÖf\ÖŸ. N Œ¼h• CP• R] ÍRÖ]• GÁTÛR ŒÛ]«¥ ÙLÖ·ºjL·. TQeLÖW¡Á TÖŸÛY EjL· —‰ T‡‹RÖ¥ ER«eLW• y|YÖŸL· A¥XYÖ? AÛRÚTÖX R] ÍRÖ]†‡¥ C£eh• N›Á TÖŸÛY EjL· —‰ T‡• ÚTÖ‰ TQ• TX Y³L¸¨• Y‹‰ ÛTÛV ŒW“•.
rL ÍRÖ]†‡¥ N›Á TÖŸÛY T‡YRÖ¥ J£pX NUVjL¸¥ LÖšoN¥, ‰•U¥, LÖ¥, ÛL, C|“ Y¦ ÚTÖÁ\ÛYL· AÛXoN¥ LÖWQUÖL E£YÖLXÖ•. RÖ›Á EP¥ SX†‡¥ ‡{Ÿ TÖ‡“L· H¼TPXÖ•. rV ^ÖRL• Y¨YÖL C£‹RÖ¥ LYÛX TP ÚRÛY›¥ÛX.
GyPÖ–P†ÛR TÖŸeh• NÂVÖ¥ CZ“LÛ[ D| ÙNšV J£ Y³ ‘\eh•. ÚN–“L· LÛW‹RÚR GÁ¿ LYÛXTyP EjLºeh C AÛYLÛ[ D|Ly|• «R†‡¥ YÖš“L· Y‹‰ ÚN£•. YZehL· S¥X ˜z«¼h Y£•. ÙLÖ|eL¥ -YÖjL¥L¸¥ i|R¥ «³“QŸop LÖy|Y‰ S¥X‰. «VÖTÖW†‡¥ «rYÖN˜·[ F³VŸL· «Xfo ÙN¥XXÖ•. 6eh A‡T‡VÖL N «[jhYRÖ¥ A|†R T‚VÖ[Ÿ EjLºeh EPÚ] fÛPTÖŸ.
YÖL] Tµ‰L· A‡L¡eh• C‹R ÚSW†‡¥ “‡V YÖL]jL· YÖjh• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. YÖL] G EjLºeh ÚVÖL• R£• G RÖ]Ö? GÁTÛR BWÖš‹‰ YÖjhY‰ S¥X‰. C£‹RÖ¨•, AÐPU ÍRÖ]†ÛR N TÖŸTRÖ¥ YÖL]jL¸¥ GÙTÖµ‰ ÙNÁ\Ö¨• –LLY]UÖL C£TÚR S¥X‰.
XÖT ÍRÖ]†ÛR N TÖŸTRÖ¥ ™zefP‹R ÙRÖ³ÛX —|• ‡\“ «ZÖ SP†‡ Uf²®ŸL·. ŠWÚRN TVQjLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[ «£•“TYŸL· ÚaÖÛW TÖŸ†‰ “\Ty|o ÙNÁ\Ö¥ EVŸ‹R ŒÛXÛV AÛPVXÖ•.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, ‡jLyfZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ“†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ‡£‡VÖL ÚRŸ‹ÙR|†‰o ÙNšRÖ¥ ÙY¼½ —‰ ÙY¼½ÛV h«eLXÖ•.

WÖh-ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. `ÚLÖRPWÖh' EjL· hZ‹ÛRL¸Á ˜ÁÚ]¼\†‡ë¼LÖL G|†R ˜V¼pLÛ[ ÙY¼½ ÙT\o ÙNšYÖŸ. I.H.GÍ., I.‘.GÍ ÚTÖÁ\ EVŸ TR«LÛ[• U¼¿• AWpV¦¥ “‡V ÙTÖ¿“LÛ[• EjL· YÖ¡rL· ÙT¿YŸ. AÛRe L| jL· Uf²op AÛP®ŸL·. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL[Ö¥ –LÙT¡V XÖT• fy|•.
ÚL‰ TX†RÖ¥ “‡V JT‹RjL¸¥ JÁ½W| ÛL Sµ« ÚTÖLXÖ•. C£‘Ä•, “‡V iyPÖ¸L· Y‹‡ÛQ‹‰ ÙRÖ³¥ Y[Ÿopeh BRW° ÙLÖ|TŸ. UÖ¼½]†RYŸ L[Ö¥ SÁÛU fÛPeh• ÚSW–‰.
WÖh-ÚL‰eL· S¥X YÖš“LÛ[ ®| ÚRz YWYÛZeL NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜Û\VÖL ÍRXjLºeho ÙNÁ¿ ÙNš‰ Y£Y‰ S¥X‰.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰ h£ h•TWÖp›¥ ÙTVŸopVÖf\ÖŸ. A‹R CÂV SÖ· 15.12.2009. h•T†‡¥ NtN¡eh• h£«Á TÖŸÛY EjL· WÖp›¥ T‡YRÖ¥, «VÖZ ÚSÖeL• ®| ÚRz Y£f\‰. C‰YÛW GQ¼\ YWÁL· TÖŸ†‰ G‰°• ˜zYÛPV«¥ÛXÚV GÁ¿ AjLXÖš†RYŸL· CÙTÖµ‰ Uf²op LP¦¥ –ReLÚTÖf\ÖŸL·. UjLX KÛN C¥X†‡¥ ÚLyh•. Rjh RÛPL· RÖÚ] AL¨•.
—] WÖp›¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ AÐPU†‰e h£«Á B‡eL• ÚUÚXÖjh f\‰. G]ÚY, «WVjL· i|•. ®| UÖ¼\jL· H¼T|•. SÖ| UÖ¼\• ÙNšRYŸL· —|• TÛZV CP†‡¼ÚL Y‹‰ ÚN£YŸ. ‘·Û[L· Y³›¥ ÙT£• ÙNXÙYÖÁ¿ H¼TPXÖ•. S¥X YÖš“L· C¥X• Y‹‰ ÚNW ‡ÛN UÖ½V ÙRÁ˜Le LP°Û[ Y³Ty| YÖ£jL·. ‡†‡eh• «R†‡¥ YÖ²eÛL TÖÛR AÛU•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
C‹R ÚSW†‡¥ TQ†ÚRÛYL· ”Ÿ†‡VÖh•. LPÁ rÛUL· hÛ\•. B¿eh A‡T‡ YeW• ÙT¿• ÙTÖµ‰ G‡¡L· «XhYŸ. ÙRÖ³¥, E†ÚVÖL†‡¥ ‡{Ÿ UÖ¼\jLÛ[e Lց’ŸL·. Y£• UÖ¼\• Y[Ÿop R£• UÖ¼\• RÖÁ GÁTÛR A½‹‰ ÙLÖ·ºjL·. AÚR ÚSW†‡¥ HZÖ–P†‡¼h• N A‡T‡VÖYRÖ¥ h|•T†‡¥ ‘WopÛ]L· A‡L¡eh•. L£†‰ ÚY¿TÖ|L· H¼TPÖU¦£eL AÛ]YÛW• AÄN¡†‰o ÙN¥X ÚYzV ÚSW–‰. NÂefZÛU ÚRÖ¿• «WR –£‹‰ «SÖVL ÙT£UÖÄeh ÙY¼½ UÖÛX syz Y³Ty| YÖ£jL·. LyPÖV• EjL· L]°L· S]YÖh•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
HZÛWo N›Á B‡eL• «Xh• NUV†‡¥ «£•‘V YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|eh•. G]ÚY, YÖW Y³TÖPÖL, OÖ›¼¿efZÛU ÚRÖ¿• A£f¨·[ pYÖXV†‡¼ho ÙNÁ¿ EUÖ UÚLÍYWŸ, S‹‡ÚRYŸ BfÚVÖÛW Y³Ty| YÖ£jL·.
p\“ Y³TÖPÖL, pYLjÛL UÖYyP• ‘·Û[VÖŸ TyzÛV ÚSÖef YÖ£jL·. Ajh YPeh ÚSÖef ®¼½£‹‰ A£· YZjh• L¼TL ™Ÿ†‡ÛV Y³TÖ| ÙNšjL·. N‹Œ‡›¥,
"‰•‘eÛL ÙLցPYÚ]! ŠRÖLo ÙNÁ\YÚ]!
S•‘eÛL ÙLց| SÖÄÁÛ]† ÙRÖµfÁÚ\Á!
A•“«›¥ G]ehY£• AÁ\ÖP ‘WopÛ]ÛV
CÁT˜PÁ ˆŸ†‰ÛYeL Gµ‹‰YÖ L¼TLÚU!''
GÁ¿ TÖz]Ö¥, S•‘eÛLL· AÛ]†‰• ŒÛ\ÚY¿•.

E†W• 2,3,4 TÖRjL·, aÍR•, p†‡ÛW 1, 2 TÖRjL· YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: T, ‘, “, ”, c, Q, P, ÚT, ÚTÖ E·[YŸLºeh•)

WÖp›¥ Y‹RÖŸ NÂTLYÖÁ! ÚVÖp†‰o ÙNšRÖ¥ TXÁ R£YÖŸ!

ŒRÖ]†ÛR•, ÚSŸÛUÛV• LÛP‘z†‰ Œ•U‡ÛVe LÖ„• LÁ WÖp ÚSVŸLÚ[!

EjL· WÖp›¥ N AzÙV|†‰ ÛYeL ÚTÖf\ÖŸ. C‹R Ù^ÁUo N›Á B‡eL• Y£• ˜Á]RÖLÚY EjLºeh† ÙR¡‹‰ «|•. N EjL· WÖpÛV ÚSÖef Y£f\ÚR GÁ¿ TVTP ÚYPÖ•. EjL· WÖpSÖRÄeh AYŸ STŸ GÁTRÖ¥, A‡L A[«¥ TÖ‡“LÛ[e ÙLÖ|eL UÖyPÖŸ. EjLºeh CÙTÖµ‰ SÛPÙT¿• HZÛWo N ˜R¥ r¼\Ö, CWPÖY‰ r¼\Ö, ™Á\ÖY‰ r¼\Ö GÁTÛR BWÖš‹‰ TÖ£jL·.
˜R¥ r¼¿ GÁ\Ö¥ ˜ÁÚ]¼\†‡¼h ˜y|eLyÛPL· Y‹‰ ÚN£•. CWPÖY‰ r¼¿ GÁ\Ö¥ CÂV TXÁL· HWÖ[UÖL SÛPÙT¿•. ™Á\ÖY‰ r¼¿ GÁ\Ö¥ EP¥ ŒÛX›¥ ˜efV TÖ‡“L· H¼T|•. «Xh• NÂÛV A¥X‰ Y‹‡|• NÂÛV «£•‘e ÙLցPÖP RÖWÖTX• ÙT¼\ SyN†‡W• TÖŸ†‰ ‘W†ÚVLUÖ] Y³TÖ|LÛ[ ÛY†‰e ÙLցPÖ¥ Ú^ÖWÖ] TXÁL· Y‹‰ ÚN£•.
EjLºeh· KŸ JT¼\ ‡\ÛU C£T‰ EjLºeÚL ÙR¡VÖ‰. jL· U]e LQeh ÚTÖ|Y‡¥ Y¥XYŸL·. ™oÙN¥XÖ• EjL· ˜ÁÚ]¼\†‡¥ C£T RÖ¥RÖÁ BoN¡VTP†ReL «R†‡¥ EjL· YÖ²eÛL AÛUf\‰.
ÙT‚¼h, ÙTÚQ G‡¡ GÁT‰ ÚTÖX, LÁÂeh LÁÂÚV G‡¡VÖLXÖ•. G]ÚY CW| LÁ WÖpeLÖWŸL· J£ ®yz¥ C£‹RÖ¥ A‡L• ‘WopÛ]LÛ[ N‹‡eL ÚS¡|•.
EjL· rV^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰, A‡¥ “RÁ C£eh• NÖWU½‹‰, SYÖ•N†‡¥ “RÁ C£eh• ŒÛXÛV• A½‹‰, AR¼h¡V GL¸Á B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥, EjL· G‡ŸTÖŸ“L· AÛ]†‰• ŒÛ\ÚY¿•. G|†R LÖ¡VjL¸¨• ÙY¼½ fÛPeh•.
‡£UQ ÙTÖ£†RjL· TÖŸeh• ÙTÖµ‰, LQÙTÖ£†R˜•, WÖp A‡T‡ ÙTÖ£†R˜•, WÇ^א ÙTÖ£†R˜• AYpV• ÚRÛY. ÙNªYÖšÚRÖc• C£‹RÖ¥ G‹R «fR†‡¥ E·[ÚRÖ, A‹R «fR†‡¥ E·[ YWÁ Y‹RÖ¥RÖÁ J¼¿ÛUVÖL C£eh•. CTzTyP hQjLÛ[ ÙT¼\ EjLºeh C‹Ro NÙTVŸop, NÖRLUÖ] ÙTVŸopRÖ]Ö GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

«WVo NÂ «XfV‰! «z° LÖX• ‰YjfV‰!

Ù^ÁU WÖp›¥ NtN¡eh• N 2 1/2 B| LÖX• Ajf£‹‰ Byp ÙNšV ÚTÖf\ÖŸ. ARÁ ‘\h CWPÖ• CP†‡¼h Y‹‰ Ajh• 21/2 B| LÖX• Rjf›£TÖŸ. C‹R HZÛWo N RÖÁ GQ¼\ UÖ¼\jLÛ[ EjLºeh† R£YRÖh•. AÄTY†RÖ¥ EXL SP“L· AÛ]†ÛR• “¡‹‰ ÙLÖ·®ŸL·. A|† R|†‰ Y£• UÖ¼\jLÛ[ H¼¿e ÙLÖ·YRÖ, ÚYPÖUÖ GÁ\ p‹RÛ] ÚUÚXÖjh•. ÙLÖ|†R YÖeÛLe L֐TÖ¼\ ˜zVÖU¥ ÚTÖLXÖ•.
C¥X†‡¥ C£TYŸLÛ[† ‡£‡T|†R CVXÖ‰. ERyz¥ JÁ¿•, E·[†‡¥ JÁ¿• ÛY†‰ ÚTrTYŸL¸Á G‚eÛL A‡L¡eh•.
EjL· WÖp›¥ ®¼½£eh• N 5, 6 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖf\ÖŸ. ARÁ TÖŸÛY 3, 7, 10 BfV CPjLÛ[ “ÂRT|†‰f\‰. G]ÚY A‹R CPjLºeh¡V B‡T†VjL¸Ù[¥XÖ• S¥X UÖ¼\j LÛ[e ÙLց| Y‹‰ ÚNŸeh•.
h½TÖL NÚLÖRW ÍRÖ]•, L[†‡W ÍRÖ]•, ÙRÖ³¥ ÍRÖ]• BfV CPjL· N›Á TÖŸÛYeh EyT|YRÖ¥ NÚLÖRW Y³›¥ ‘WopÛ] H¼Ty| AL¨•. AYŸL¸Á h|•T «ZÖeLºeh ÙLÖ|†‰ ER« hŠLX• Lց’Ÿ. ÙRÖ³¥ E†ÚVÖL†‡¥ ÙRÖ¥ÛXL· A‡L¡eh• GÁTRÖ¥ jL[ÖLÚY UÖ¼\• ÙNšV ˜ÁY£®ŸL·.
s¡VÂÁ ULÛ]o ÙNÖ¥XÖ¥ “L²‹RÖ¥ LÖ¡VjL· p†‡eh•, LPÛU ŒÛ\ÚY¿•. AŸoNÛ]L· ÙNšRÖ¥ AÁ\ÖP• ‰VŸ «Xh•. A‘ÚcL• ÙNš‰ TÖŸ†RÖ¥ AfXÚU YNUÖh• GÁTÛR A½‹‰ ÙLÖ·ºjL·.

Ù^ÁUoNÂVÖ¥ p\“L· H¼T|UÖ?

Ù^ÁU†‡¥ NtN¡eh• N ÙRÖ¥ÛXLÛ[ÚV A‡L• YZjhYÖŸ. B]Ö¥ EjL· WÖpSÖRÄeh AYŸ STWÖf\ÖŸ. G]ÚY STŸL· Sy“ ÛY†‰e ÙLցPÖ¥ SÁÛULÛ[ N‹‡T‰ ÚTÖX, N TLYÖÛ]• jL· Y³Ty| Y‹RÖ¥ Y[Ÿop i|•. E†ÚVÖL• TÖŸeh• CP†‡¥ C£‹‰ F¡¥ E·[YŸL· YÛW VÖ¡P• jL· TZeL• ÛY†‰e ÙLցPÖ¨•, AYŸL· EjLÛ[ T¼½ «UŸN]• ÙNšRÖ¥ AÛR jL· L| ÙLÖ·[ ÚYPÖ•.
ÙTÖ¥XÖRYŸLÛ[ C]• L|, «Xf «|Y‰ S¥X‰. “‰˜V¼pL¸¥ D|T|• ÙTÖµ‰ A‰ T¼½ ÚVÖpjL·. U¼\YŸLÛ[ S•‘o ÙNV¥T|• ÙTÖµ‰, AYŸL· EjLºeh EÛU›ÚXÚV ER«e LW• y|YÖŸL[Ö? GÁTÛRo p‹‡†‰ TÖ£jL·. «ÛXVŸ‹R ÙTÖ£yLÛ[e ÛLVÖº• ÚTÖ‰ LY]• ÚRÛY.

NtNX• ˆŸeh• N›Á TÖŸÛY!

EjL· WÖpeh 5, 6 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ, Ù^ÁU†‡¥ ŒÁ¿ ÙLց| 3, 7, 10 BfV ™Á¿ CPjLÛ[• TÖŸ†‰ “ÂRT|†R ÚTÖf\ÖŸ. AYW‰ “ÂR TÖŸÛYeh UÂRŸLÛ[ UÖ¼¿• B¼\¥ E|.
NÚLÖRW ÍRÖ]†‡¥ TÖŸÛY T‡YRÖ¥, EPÁ ‘\“L· EjL· hQU½‹‰ SP‹‰ ÙLÖ·YŸ.
jL· ÙRÖPjLÚTÖh• ÙRÖ³ÛX T¼½ h½‘yP STŸL¸P• Uy|• BÚXÖNÛ] ÚLyT‰ S¥X‰. U¼\YŸL¸P• BÚXÖNÛ] ÚLyPÖ¥ ÚTÖyz† ÙRÖ³¥ ÛYeL°• ˜ÁY‹‰ «|YÖŸL·. ÙRÖ³¦¥ ÚYÛX TÖŸeh• T‚VÖ[ŸL¸P˜• i|R¥ «³“QŸop LÖy|Y‰ S¥X‰.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, “RÁfZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚU¼ÙLցPÖ¥ p\TÖ] YÖ²eÛLÛV LÖQXÖ•.

WÖh-ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. ÚLÖRP WÖhYÖL, rL ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• NŸT fWL• S¼ TXÁLÛ[ YÖ¡ YZjh•. A¼“RUÖL ®| Lyz hzÚV¿®ŸL·. ‡£UQ UPT• U¼¿• LÖ•T[eÍ ÚTÖÁ\ÛYL· ™X• Y£UÖ]†ÛR ÙT£efe ÙLÖ·®ŸL·.
ÚL‰«Á NtNÖW TX†RÖ¥ ÚLyP CP†‡¥ ER«L· fÛPeh•. ÙRÖ³¨eh “‡V iyPÖ¸LÛ[ ÚNŸ†‰e ÙLÖ·®ŸL·. G ÙTÖµÚRÖ YÖjfV CP• CÙTÖµ‰ S¥X «ÛXeh «¼¿ XÖT†ÛR ÙLÖ|eh•. WÖh-ÚL‰eLºeh E¡V NŸT NÖ‹‡ÛV ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ ÚNÖLjL¸¦£‹‰ «| TPXÖ•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰ 15.12.2009 AÁ¿ h•T WÖp›¥ h£ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. ARÁ‘\h 2010-¥ —] WÖp›¥ h£ NtN¡TÖŸ. CRÁ «Û[YÖL, E†ÚVÖL UÖ¼\jL· J£ pX£eh Y‹‰ ÚNWXÖ•. J£ pXŸ «£T Kš° ÙT¼¿ «£•“• «R†‡¥ ÙRÖ³ÛX AÛU†‰e ÙLÖ·[XÖ•. G‡Ÿ“L· UÖ¿•. “‡V ‡yPjLÛ[ ˆyz ÙTÖ£[ÖRÖW†ÛR ÙT£efe ÙLÖ·[ ˜ÁY£®ŸL·.
—]†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ –Lo p\‹R TXÁL· EjLºeh Y‹‰ ÚN£•. h£«Á ÚSŸTÖŸÛY EjL· WÖp›¥ T‡YRÖ¥ «VÖZ ÚSÖeL• ÙNV¥TPÚTÖf\‰. ÙRÖyP LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ fÛPeh•. ‰ÛQVÖL C£TYŸL[Ö¥ H¼TyP ÙRÖ¥ÛX AL¨•. TyP ‰VWjL· C «XfV‰ GÁ¿ TX¡P˜• ÙNÖ¥®ŸL·. TQ• LÖrL· G‡Ÿ TÖŸ†RTzÚV Y‹‰ ÚN£•. CeLÖX†‡¥ «VÖZefZÛU ÚRÖ¿•, ÙRÁ˜Le LP°Û[ Y³Ty| Y£YÚRÖ|, ‡ÛN UÖ½V ÙRÁ˜Le LP°· ®¼½£‹‰ A£· YZjh• ‡£eÚLÖ«¥Lºeh• ÙNÁ¿ Y³Ty| Y‹RÖ¥ ÙN¥YŒÛXÛV ÚU¨• EVŸ†‡e ÙLÖ·[XÖ•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, ‘·Û[L· Y³›¥ pX ‘WopÛ]L· E£YÖLXÖ•. AYŸL¸Á ‡£UQ• N•T‹RUÖL jL· G|†R ˜zÛY UÖ¼½e ÙLÖ·º• s²ŒÛX E£YÖLXÖ•. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eLÛ[ «¼h• ÙTÖµ‰ T†‡WjLÛ[ SÁ\ÖL Tz†‰ TÖŸ†‰ ÛLÙVµ†‡|Y‰ S¥X‰. TtNÖV†‰eL· ˜z°eh YWÖU¥ | ÙLցÚP ÚTÖLXÖ•!
E†ÚVÖL†‡¥ EVW‡LÖ¡L· EjL· —‰ ÛY†‡£eh• S•‘eÛLÛV ReL ÛY†‰e ÙLÖ·[ ˜V¼pT‰ S¥X‰. YN‹R LÖX• E£YÖL, pX «cVjLÛ[ L|•, LÖQÖU¨• C£T‰ S¥X‰. ‘\ÛW T¼½ «UŸN]• ÙNšYÛR R«ŸT‰ E†RU•. UÖ¼¿ L£†‰ÛPÚVÖ¡Á G‚eÛL iPÖU¥ C£eL U¼\YŸLÛ[ AÄN¡†‰ ÙN¥XXÖ•. NÂefZÛU ÚRÖ¿• «WR–£‹‰ U‹RÛ] Y³TyPÖ¥ Y‹R ‰VWjL· «Xf K|•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
Ù^ÁUo N›Á B‡eL†‡¦£‹‰ «|TP°•, p\TÖ] YÖš“L· Y‹‰ ÚNW°•, EÛU›ÚXÚV EjLºeh E¿‰ÛQ “¡• ÙRšYjLÛ[ SÖzo ÙNÁ¿ Y³Ty| Y£Y‰ S¥X‰. “RÁ fZÛU ÚRÖ¿• «Ð„ Y³TÖyÛP ÚU¼ÙLÖ·ºjL·.
p\“ Y³TÖPÖL, SÖLŸÚLÖ«¥ A£f¨·[ rq‹‡W• RÖÄUÖÛXVÁ ÚLÖ«¦¥ E·[ BtN ÚSVÛW Y³Ty| YÖ£jL·. A¥X¥L· ˆ£•, B]‹R• ÙT£h•. NÂefZÛU NÃÍYWŸ N‹Œ‡›¥,
NjLP• ˆŸeL Y‹R
NÂÙVÄ• DNÖ! •
UjLX YÖ²ÛYe LÖQ
Uf²°PÁ A£º YÖÚV!
GÁ¿ TÖ|jL·. CÁTjL· C¥X• Y‹‰ ÚN£•.

p†‡ÛW 3, 4 TÖRjL·, rYÖ‡, «NÖL• 1, 2, 3 TÖRjL· YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: W, ¡, £, ÚW, R, ‡, ‰, ÚR E·[YŸLºeh•)

HZÛWo N›Á ÙRÖPeL•! G‡¨• ÚY|• LY]•!

S•‘ Y‹RYŸLÛ[ ÛLÙLÖ|†‰ L֐TÖ¼¿• S¥X E·[• TÛP†R ‰XÖ• WÖp ÚSVŸLÚ[!

HZÛWo N EjLºeh ÙRÖPjf «yP‰. YÖ²«¥ AÄTYjL¸Á YÖ›XÖL TXY¼Û\• jL· A½‹‰ ÙLÖ·[ ÚTÖf¾ŸL·. EXL• CTz†RÖÁ C£eh• GÁTÛR EQW ÛYT‰ HZÛWo N RÖÁ.
˜R¥ CWPÛW B| «WVoNÂ, A|†‰ Y£Y‰ Ù^ÁUoNÂ, ARÁ ‘\h Y£Y‰ h|•ToNÂ. BL ÙUÖ†R• YÖ²«¥ HZÛW B|Lº• ‡{Ÿ ‡{ÙW] ‡£TjL· H¼T|•. ÚL·«e h½VÖL C£‹R jL· BoN¡Veh½VÖL UÖ\ ÚTÖf¾ŸL[Ö? C¥ÛX BoN¡Ve h½VÖL C£‹R jL· ÚL·«eh½VÖL UÖ\ ÚTÖf¾ŸL[Ö? GÁTÛR EjL· rV ^ÖRL†ÛR ÙTÖ¿†ÚR ˜z° ÙNšV ÚY|•.
Ú^Ö‡P ‰Û\›¥ –h‹R D|TÖ|LÛ[ YWYÛZ†‰e ÙLÖ|T‰ HZÛWo N›Á B‡eL LÖX• RÖÁ. C£‘Ä•, EjL· WÖpSÖRÁ reWÄeh N Sy“ fWL• GÁTRÖ¥, ÙT¡VRÖL TÖ‡“LÛ[e ÙLÖ|e LÖ‰. G¥XÖY¼½¼h• YzLÖXÖL «[jhY‰ Y³TÖ|L· RÖÁ.
A‹R Y³TÖyz¥, «SÖVL ÙT£UÖÁ, AÄUÁ, NÃÍYWŸ BfV ™YŸ —‰• Te‡ ÙN¨†‡ ‰VWjL· hÛ\V Y³ LÖ„jL·. GÛRo ÙNšRÖ¨• J£ ˜Û\eh C£˜Û\ ÚVÖp†‰o ÙNšRÖ¥ ÙY¼½eh «†‡PXÖ•.
jL· reWÂÁ B‡eL• ÙT¼\YŸL·. rLjLÛ[•, N‹ÚRÖcjLÛ[• A‡L• Lց’ŸL·. ‡eh•, ÚSŸÛUeh• ˜efV†‰Y• ÙLÖ|’ŸL·.
rV ^ÖRL†‡¥ reWÂÁ NÖW TXU½‹‰ T¡LÖWjLÛ[o ÙNšRÖ¥ ÙNÖ¥ÛX ÙNVXÖef LÖyP CV¨•. SYÖ•N†‡¥ reWÁ C£eh• ŒÛXV½‹‰, AÛR TÖŸeh• fWL•, CÛQ‹R fWL†‡Á TXU½‹‰ AR¼h E¡V GL¸Á B‡eL† ‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥, G‡ŸLÖX• CÂÛUVÖL C£eh•. C¥X• ÚRz CÂV ÙNš‡Lº• Y‹‰ ÚN£•.
L[†‡WLÖWLÁ reWÁ WÖpSÖR]ÖL AÛUYRÖ¥, L¥VÖQ ÙTÖ£†R• TÖŸeL ÚYzV‰ AYpVUÖh•. ÙY·¸efZÛU ‘\‹RYŸL[ÖL C£‹RÖ¥ ‰¥¦VUÖ] ÙTÖ£†RjLÛ[ TÖŸTRÁ ™XÚU S¥X YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ·[ CV¨•. CTzTyP p\“ YÖš‹R EjLºeh C‹R N ÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

«WVo N›Á TX]ÖÚX «R«RUÖL ÙTÖ£· ÚN£•!

EjLºeh C‹R NÙTVŸop HZÛWo NÂVÖL Y£f\‰. N Y‹‰ «yPÚR GÁ¿ jL· NjLPTP ÚYPÖ•. CÂRÖÁ EjLºeh G‡ŸLÖXÚU C£ef\‰. ˜R¥ r¼¿ N SP‹RÖ¥ ˜efV LÖ¡VjLÛ[ ÚVÖp†‰o ÙNšV ÚY|•. U¿ r¼¿ N SP‹RÖ¥ Uf²op A‡L¡eh•. J£ r¼¿, C£ r¼¿ ˜z‹‰ U¿ r¼¿ Y‹RÖ¨•, U‹RÁ C£eh• BXVjLÛ[ ÚSÖef AÄiX SyN†‡WUÁ¿ ÙNÁ¿ Y³Ty| Y‹RÖ¥ Y‹R ‰VWjL· «Xf K|•. Y[Ÿop• i|•.
Y‹R NÂÛV YWÚY¼L jL· ÙTVŸopVÖh• ÚSW†‡¥, ÙTVŸopVÖh• SÖ¸¥ Y[Ÿop H¼TP BXV†ÛR ÚSÖef AzÙV|†‰ ÛYjL·. A‘ÚcL ÚSW†‡¥ AYÁ ÙTVÛW EoN¡jL·. B]‹R YÖ²eÛL AÛU•.
EjL· WÖpeh 4, 5 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ “WyPÖp 10 ˜R¥ 12-¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. Ajf£‹‰ ÙLց| ARÁ A£yTÖŸÛYÛV 2, 6, 9 BfV CPjL¸¥ ÙN¨†‰f\ÖŸ. ARÁ «Û[YÖL TX «R UÖ¼\jLÛ[ jL· LÖQ ÚTÖf¾ŸL·.
YÖeh, R]•, h|•T•, ÚWÖL•, G‡Ÿ“, ÉY]•, R‹ÛR, ”Ÿ®L• BfVY¼Û\e h½eh• CPjL¸Ù[¥XÖ• “‡V UÖ¼\jLÛ[e LÖQ ÚTÖf¾ŸL·. L¥VÖQe L]°LÛ[ S]YÖeL ˜V¼p G|’ŸL·. h|•T ‘WopÛ]L· S¥X ˜z«¼h Y£•.
EPÁ T‚ “¡TYŸL[Ö¥ H¼TyP ET†‡WYjL· AL¨•. ‘WTXjL¸Á ÙRÖPŸTÖ¥ ‘WopÛ]L¸¥ C£‹‰ «|T|®ŸL·. YÖL] UÖ¼\• ÙNšYRÁ ™X• Tµ‰o ÙNX°L¸¦£‹‰ R‘eL CV¨•. R‹ÛR Y³ E\«¥ C£‹R «¡N¥ UÛ\•. NÚLÖRWŸLºPÁ H¼TyP ‘WopÛ]Lºeh† ˆŸ° LÖQ «y|e ÙLÖ|†‰o ÙN¥YÚR S¥X‰.

12-• CP†‰o N TQ YW° R£UÖ?

N EjL· WÖpeh rL ÍRÖ]†‡¼h•, TtNU ÍRÖ]†‡¼h• A‡T‡VÖf\ÖŸ. A‰ «WV ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ EjL· EP¥ SX†‡¼LÖL°•, EjL· hZ‹ÛRL¸Á EP¥ SX†‡¼LÖL°• J£ ÙRÖÛLÛVo ÙNX«P ÚYzV s²ŒÛX E£YÖh•.
‘·Û[L· EjL· ÙNÖ¥¨eh Ly|TPÖU¥ ‘WopÛ]LÛ[ E£YÖeLXÖ•. rT LÖ¡VjLÛ[ SP†‰Y‡¥ E\«]Ÿ h¿eg| A‡L¡eh•. Œ‡ T¼\ÖehÛ\ÛVo NUÖ¸eL G|eh• ˜V¼pL· J£ pX Uy|ÚU ÙY¼½ ÙT¿•. L°WY†ÛR ReL ÛY†‰e ÙLÖ·Y‰ EjL· “†‡NÖ¦†R]UÖh•.

TÖŸeh• NÂVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL·!

N EjL· WÖpeh 4, 5 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖf\ÖŸ. AYŸ “WyPÖp UÖR• 10-‹ ÚR‡ ˜R¥ 12-¥ NtN¡†RTzÚV 2, 7 BfV CPjLÛ[ TÖŸef\ÖŸ. G]ÚY A‹R CPjL¸¥ G¥XÖ• GÁÙ]Á] B‡T†V• C£ef\ÚRÖ, AY¼½¥ G¥XÖ• UÖ¼\jLÛ[•, ÙRNÖ“†‡ Y¨ÙT¼\YŸLºeh H¼\jLÛ[• ÙLÖ|TÖŸ.
EjL¸P• E·[ÁÚTÖ| TZfVYŸL· «y| «XLÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. NÚLÖRWŸL¸¥ J£ pXŸ Uy|ÚU J†‰ Y£YŸ.
E†ÚVÖL†ÛR ÙTÖ¿†RYÛW ‡{Ÿ CPUÖ¼\jL· E£YÖh•. LÖWQ• EPÁ T‚“¡TYŸL¸Á G‡Ÿ“†RÖÁ.
”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL¸¥ N¡VÖ] ˜Û\›¥ TÖL‘¡«Û]L· H¼TPÖ‰. “‡V YÖL]jL· YÖjh• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. YWÛYe LÖyz¨• ÙNX° i|•. G¥XÖY¼½¼h• YzLÖ¥ N TLYÖÂÁ Y³TÖ|RÖÁ. G]ÚY ‡£S·[Ö¿ ˜R¥ hoNÖÅŸ YÛW ÚRzo ÙNÁ¿ NÂTLYÖÂÁ BXV Y³TÖyz¥ BŸY• LÖyz]Ö¥ C Y£• YÖ²eÛL CÂV YÖ²eÛLVÖL UÖ¿•.
ÚVÖLTX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, ÙY·¸efZÛU• i|• SÖ¸¥ ÙRNÖ“†‡eÚL¼T ÙRšY Y³TÖ|LÛ[• ÚRŸ‹ÙR|†‰o ÙNšRÖ¥ S¥X YÖš“L· C¥X• ÚRz Y£•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸope LÖX•!

27.10.2009 ¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. 3-¥ NtN¡eh• WÖh EPÁ ‘\“L· Y³›¥ J†‰ YW ÛYTÖŸ. “‡V JT‹RjL· Y‹‰ ÚN£•. YZehL¸¥ ÙY¼½ fy|•. ÙT Y³ ‘Wo pÛ]L· S¥X ˜z«¼h Y£•. JÁT‡¥ NtN¡eh• ÚL‰ EPÁ C£TYŸL¸Á J†‰ÛZÚTÖ| C¥X• Lyze hzÚV\ Y³ ‘\eh•. BÁ–L Y³TÖyz¼ÙLÁ¿ ÙNXY³’ŸL·. ŠW ÚRN†‡¥ C£‹‰ Y£• RLY¥ Uf²opÛVe ÙLÖ|eh•. NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜µÛUVÖL ÙNš‰ ÙLցPÖ¥ WÖh - ÚL‰e L[Ö¥ S¼TXÁLÛ[ SÖº• YW YÛZ†‰e ÙLÖ·[XÖ•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h•T WÖp›¥ h£ NtN¡ef\ÖŸ. 15.12.2009¥ Y£• h•T h£YÖ¥ EjL· WÖp “ÂRUÛPf\‰. G]ÚY TQ YW° ‡£‡ R£•. TÛL UÖ¿•, U]‡¥ hz ÙLցz£‹R LYÛX UÖ¿•. UjLX KÛN C¥X†‡¥ ÚLyTR¼LÖ] A½h½L· ÚRÖÁ¿•. ÙRÖ³¥ ˜ÁÚ]¼\• i|•.
ARÁ ‘\h —] WÖp›¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ GÛR• J£ ˜Û\eh TX˜Û\ ÚVÖp†‰o ÙNšY‰ S¥X‰. YÖjfV LPÛ] Ys¦eL TX£• ®| ÚRz Y£YŸ. B]Ö¥ ÙLÖ|†R LPÁL· YsXÖLÖ‰, ®| UÖ¼\• ÙNšVXÖUÖ, SÖ| UÖ¼\• ÙNšVXÖUÖ GÁ\ GQ• AÛX ÚUÖ‰•. C£‘Ä• ÙRÁ˜Le LP°· ‡ÛN UÖ½›£eh• ÚLÖ«¨eho ÙNÁ¿ jL· Y³TyPÖ¥ SÁÛULÛ[ SÖº• N‹‡eLXÖ•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|•. 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, BÚWÖefV†‡¥ AzeLz Aor¿†R¥L· H¼Ty| AL¨•. G‹R ÚSÖšeh• jL[ÖLÚY ˜zÙY|†‰ J£ U£‹ÛRo N֐‘PÖU¥ ReL «R†‡¥ U£†‰Y¡P• BÚXÖNÛ] ÚLyT‰ S¥X‰. ®| YÖjhYR¼h ÚTÖyP ‡yPjL· ŒÛ\ÚY\ ”–LÖWLÛ] Y³T|Y‰ S¥X‰.
‘·Û[L· G|eh• ‡{Ÿ ˜z° EjLºeh ‘WopÛ]LÛ[ E£YÖeLXÖ•. AYŸLÛ[ LLÖ‚†RÖ¨• ÚLÖT• Y£•. LLÖ‚eLÖ«yPÖ¨• ‘WopÛ] Y£•. G]ÚY, AYŸLÛ[ AÁ“ LÖyz, AWYÛQ†‰ EjL· L£†‰eLÛ[ ™Á \Ö• STŸ YÖ›XÖL ÙNÖ¥¦ ÙNV¥T|†‰• s²ŒÛX AÛU•. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL· «¼TÛ]VÖLXÖ•. NÂÛV Y³TyPÖ¥ N‹ÚRÖc• fÛPeh•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
«WVo N›Á B‡eL†RÖ¥ rT «WV• H¼TP°•, ÙNÖ¥ÛX ÙNVXÖef LÖyP°•, ÙY·¸efZÛU ÚRÖ¿• «SÖVL ÙT£UÖÁ, pYÁ, TÖŸY‡ BfÚVÖÛW Y³Ty| YÖ£jL·.
p\“ Y³TÖPÖL, pYLjÛL UÖYyP• gZoqY¥Tyz›¨·[ iP¥ AZfV r‹RW WÖ^ ÙT£UÖ·, r‹RWY¥¦ RÖVÖŸ BfÚVÖÛW Y³Ty| A£f¥ C£eh• YÖ¦¥ U‚LyzV BtNÚSVÛW Y³Ty| YÖ£jL·. A¥X¥L· ˆ£•. NÂefZÛU NÃÍYWŸ N‹Œ‡›¥,
"L£‘Â¥ ‘¡V• ÛY†R LÂYÖ] NÂÚV!
EÁÛ] «£“PÁ YQjhfÚ\Á!
ÙY¼½ÛV YZjhYÖÚV!''
GÁ¿ TÖ|jL·. SÁÛULÛ[ SÖº• N‹‡eLXÖ•.

«NÖL• 4-• TÖR•, AÄc•, ÚLyÛP YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: ÚRÖ, S. Œ, ÚS, ÚSÖ, V, ›,  E·[YŸLºeh•)

XÖT ÍRÖ]o NÂVÖÚX SÖº• h«• Y£UÖ]•!

«.I.‘.eL¸Á TyzV¦¥ ˜R¦P• ‘zeh• «£opL WÖp ÚSVŸLÚ[!

BPYÛ] T¼½•, B| ÙLցz£TYÛW T¼½• AzeLz G‚e ÙLցz£TYŸL· jL·. C‹R N ÙTVŸop›Á ™X• A‡ŸÐP ÚRYÛR›Á AWYÛQ‘¼h B[ÖL ÚTÖf¾ŸL·.
XÖT ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• NÂVÖ¥ XÖT• C£ UPjLÖh•. oN N‹‡WÄeh jL· ÙNÖ‹ReLÖWŸ GÁTRÖ¥, BoNŸVT|• «R†‡¥ EjL· YÖ²eÛL AÛU•. LÖ¥ ¼\ց| YV‰ EjLºeh Y£• ÙTÖµÚR LÖp›¥ “LÛZ•, ÙTÖ£Û[• h«eL ÙRÖPjf «|®ŸL·. AÛW ¼\ց|eh ÚU¥ EjL· YV‰ Y£• ÙTÖµ‰, jL· «.«.I.‘.›Á TyzV¦¥ CP• ‘z’ŸL·.
EjL· rV ^ÖRL†‡¥ ÙNªYÖš C£eh• NÖW TXU½‹‰ AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNš‰ ÙLցPÖ¥, ÙY¼½† ÚRYÛR EjL· ®yz¥ G‹SÖº• hzÚV¿•.
SYÖ•N†‡¥ ÙNªYÖš U¼¿• N C£eh• ŒÛX A½‹‰, AÚRÖ| CÛQ‹R fWL•, TÖŸeh• fWL• BfVY¼Û\• BWÖš‹‰ AR¼ÚL¼\ «R†‡¥ Y£• G B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ ÙN¥Y ŒÛX• EV£•, ÙN¥YÖeh• ÚUÚXÖjh•.
‡£UQ†ÛR ÙTÖ¿†RYÛW EjLºeh NRUÖ‡T‡ reWÁ GÁTRÖ¥, ‡£†R• ŒÛ\‹R ÙTQÖL C£‹RÖ¨•, ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ ÙNšRÖ¥ RÖÁ Y£†R–¥XÖR YÖ²eÛL AÛU•. TÛZV NPjh N•‘W RÖVjL¸¥ A‡L S•‘eÛL ÙLցP EjLºeh C‹R NÙTVŸop G‹ÙR‹R Y³L¸¥ G¥XÖ• SÁÛUÛVo ÙNšV ÚTÖf\‰ GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

Y‹R‰ XÖToNÂ, Y£UÖ]• h«• CÂ!

EjL· WÖpeh T†RÖ–P†‡¥ C‰YÛW NtN¡†‰ Y‹R N TLYÖÁ, C XÖT ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. Y£• CWPÛW B| LÖX• EjL· XypVjL· AÛ]†‰• ŒÛ\ÚY\ ÚTÖfÁ\]. A‹ŒV ÚRN†‡¦£‹‰ AÛZ“L· Y‹‰ ÚNWXÖ•.
EjL· WÖpeh T‡Ù]ÖÁ½¥ ®¼½£eh• N RÁ TÖŸÛYÛV 1, 5, 8 BfV CPjL¸¥ T‡ef\ÖŸ. Ù^ÁU†ÛR TÖŸeh• N›Á TÖŸÛYVÖ¥ p¿ p¿ ÙRÖ¥ÛXL· EP¥ ŒÛX›¥ H¼TyPÖ¨•, U£†‰Y†RÖ¥ AÚTÖÛReh AÚTÖ‰ hQUÖf «|•.
EjL· GQ†‡¼h Y¦ÛU A‡L• GÁTRÖ¥, SPeh• GÁ¿ jL· ŒÛ]†RÖ¥ ŒoNV• SP‹ÚR ˆ£•. ”ŸY “‚V†RÖ¥ EjLºeh G‹ÙR‹R ÚVÖLjL· G¥XÖ• Y‹‰ ÚNW ÚY|ÚUÖ AÛY G¥XÖ• CÙTÖµ‰ Y‹‰ ÚN£•.
S¥X LÖ¡VjL· TXY¼½¼h• ‘·Û[VÖŸ r³ ÚTÖ|®ŸL·. L°WY•, “L² i|•. ÙTÖÁÄ• ÙTÖ£º• ÚTÖ¼¿f\ ÙN¥YÖeh• CÁÄ• ÙT£f CV¥TÖ] Y[Ÿop LÖQ, LÖL YÖL]†RÖÛ] ÛL i‘ Y³T|Y‰ S¥X‰.

ÙTÖ£· Y[†ÛR ÙT£eh• “ÂRUÖ] NÂ!

T‡Ù]ÖÁ½¥ N Y‹RÖ¥ TQ YW° A‡L¡eh• GÁ¿•, S‡ ÚTÖX ‰VŸ «Xf SX• VÖ°• ÚRz Y£• GÁ¿• ˜ÁÚ]ÖŸL· ÙNÖ¥¦ ÛY†‡£ef\ÖŸL·. A‹R AzTÛP›¥ YÖ²eÛL† ÚRÛYL· ”Ÿ†‡VÖf, YN‡ YÖš“LÛ[ ÙT£efe ÙLÖ·®ŸL·. “‡V ÙRÖ³¥ ÙRÖPjh• ‡yPjL· ŒÛ\ÚY¿•.
”– ”Û^ ÙNš‰• LyzP T‚ÛV ÙRÖPW ˜zV«¥ÛXÚV GÁ¿ LYÛXTyPYŸL·, CÙTÖµ‰ —|• ÚVÖLUÖ] SÖ· TÖŸ†‰, AÄiX SyN†‡W†‡¥ ”– ”Û^ ÙNšRÖ¥ LyzP• Y[Ÿop ÙT¿•.

N‹ÚRÖc• A¸eh• N›Á TÖŸÛY!

EjL· WÖpeh 3, 4 BfV CPjLºeh A‡T‡VÖL «[jhTYŸ NÂTLYÖÁ. AYŸ XÖT ÍRÖ]†‡¥ C£‹‰ ÙLց| 1, 5, 8 BfV CPjLÛ[ TÖŸÛY ›|f\ÖŸ. ARÁ TÖŸÛY TX†RÖ¥ TX S¥X YÖš“L· C¥X†‡¥ Y‹‰ ÚNW ÚTÖfÁ\].
Ù^ÁU WÖpÛV TÖŸeh• N NLÖV ÍRÖ]†‡¼h•, rL ÍRÖ]†‡¼h• A‡T‡VÖL C£TRÖ¥, YN‡ YÖš“LÛ[ A‡L¡eLo ÙNšYÖŸ. h|•T ˜ÁÚ]¼\• L£‡ jL· G|†R ˜z°L· ÙY¼½ ÙT¿•. hX ÙRšY Y³TÖyz¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. FŸ UÖ¼\jL·, CPUÖ¼\jLÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[ ÚYPÖ•. C£eh• CPÚU EjLºeh CÂV CPUÖL UÖ\ ÚTÖf\‰.
G‡¡L· «XhYŸ. EVW‡LÖ¡L· EjLºeh Uy|• ŒÛ\V N¨ÛLL· R£YŸ. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eLÛ[ «¼¿ “‡V ÙNÖ†‰eLÛ[ YÖjh®ŸL·. T†‡¡ÛL, LÛX, Ú^Ö‡P•, U£†‰Y•, BÁ–L• ÚTÖÁ\ ‰Û\LÛ[o NÖŸ‹RYŸLºeÙL¥XÖ• TQ• TX Y³L¸¨• Y‹‰ ÛTÛV ŒWTÚTÖf\‰.
«VÖTÖW†‡¥ “‡V TjhRÖWŸL· Y‹‡ÛQYŸ. hZ‹ÛRL· SXÂ¥ A‡L AeLÛ\ LÖy|®ŸL·. TjLÖ¸L· EjLºeh TeL TXUÖL C£TŸ. Rjh RÛP›¥XÖU¥ LÖ¡VjL· RÖ]ÖLÚY SPeL°•, UjLX KÛN UÛ]›¥ ÚLyL°• ÚVÖL TX• ÙT¼\ SÖ¸¥, ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, ÙNªYÖšefZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚU¼ÙLÖ·ºjL·.
h½TÖL, ‡ÛN UÖ½V «eÚ]ÐYWŸ, ‡ÛN UÖ½V S‹‡ÚLÐYWŸ, ‡ÛN UÖ½V NŸÚYÍYWŸ, YÖ¦¥ U‚ LyzV BtNÚSVŸ ÚTÖÁ\ ÙRšYjL· ®¼½£eh• “WÖR] ÚLÖ«¥Lºeho ÙNÁ¿ Y³Ty| Y‹RÖ¥, EjL· S•‘eÛLL· AÛ]†‰• SÛPÙT¼¿ «|•. ÙRÖ³¥ Y[Ÿop ÚUÚXÖjh•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. ÚLÖRP WÖhYÖL AÛU‹‰ R]ÍRÖ]†‡¥ WÖh NtN¡TRÖ¥ h|• T†‡¥ Uf²op R£• N•TYjL· HWÖ[• SÛP ÙT¿•. LÛP ‡\“ «ZÖeLÛ[ SP†‡ TÖŸ’ŸL·. RjL•, ÙY·¸ RÖWÖ[UÖL Y‹‰ ÚN£•. G‡¡L· «XhYŸ.
AÐPU†‡¥ ÚL‰ NtN¡TRÖ¥ BÁ–L SÖyP• A‡L¡eh•. UÖ¼¿ ÛY†‡V†RÖ¥ EP¥ SX• qWÖh•. UeLy ÙN¥YÖeh A‡L¡eh•. iy| ˜V¼p›¥ BRÖV• fÛPeh•. ÙLÖ|eL¥ - YÖjL¥LÛ[ Jµjh ÙNš‰ ÙLÖ·®ŸL·. TÖWÖy| «ZÖeLº•, «£‰ YZjh• «ZÖeLº• EjLÛ[† ÚRz Y£•. ÙT¼Ú\ÖŸLº•, U¼Ú\ÖŸLº•, E¼\ÖŸ, E\«]ŸLº• EjL· ˜ÁÚ]¼\• L| BoNŸVT|YŸ. AW° fWLjL· ÚU¨• A‡ŸÐP YÖš“LÛ[ A·¸e ÙLÖ|eL°•, CW°, TLXÖL TÖ| TyPR¼ÚL¼\ TXÁL· fÛPeL°•, ÚVÖL TX• ÙT¼\ SÖ¸¥ NŸT fWLjLºeh¡V BXV†‡¼ho ÙNÁ¿ NŸT NÖ‹‡ÛV ˜Û\VÖLo ÙNšY‰ S¥X‰.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h•T WÖp›¥ h£ NtN¡ef\ÖŸ. 15.12.2009 ˜R¥ h£«Á TÖŸÛY EjL· WÖpeh 8, 10, 12 BfV CPjL¸¥ T‡f\‰. `h£ TÖŸeL ÚLÖz SÁÛU' A¥XYÖ? G]ÚY, EjL· EP¥ SX• qWÖh•. E¼NÖL†ÚRÖ| T‚“¡®ŸL·. LPÁ rÛU hÛ\•. LYÛXL· ˆ£•. ÙRÖ³¥ Y[• ÙT£L “‡V ÙRÖ³¥ ÙRÖPjh• ‡yP†ÛR ÚU¼ÙLÖ·®ŸL·. “‡V JT‹RjL· Y‹‰ ÚN£•. TVQjL[Ö¥ TXÁ fÛPeh•.
2010-¥ —]†‡¥ h£ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. ARÁ TÖŸÛY EjL· WÖp›¥ ˜µÛUVÖL T‡YRÖ¥, «VÖZ ÚSÖeL• ˜µÛUVÖL ÙNV¥TP ÚTÖf\‰. ÙRÖ³¥ Y[• p\TÖ›£eh•. «YÖL ÚToreL· S¥X ˜z°eh Y£•. h|•T†‡¥ hŠLX• R£• N•TYjL· HWÖ[• SÛPÙT¿•. ‡ÛN UÖ½V ÙRÁ˜Le LP°Û[ Y³Ty| YÖ£jL·. ÙN¥Y ŒÛXÛV ÚU¨• EVŸ†‡e ÙLÖ·[XÖ•. “‰eÚLÖyÛP UÖYyP• UÛXVe ÚLÖ«¥ Y³TÖ| UL†‰Y• YZjh•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, EPÁ ‘\“L· Y³ÚV H¼T|• J£ S¥X LÖ¡V†ÛR ˜Á ŒÁ¿ SP†‡ ÛY’ŸL·. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eL¸¥ TÖL ‘¡«Û]L· r™LUÖL ˜z•. YÖL] UÖ¼\• ÙNšV ˜ÁY£®ŸL·. ®yz¼h ÚRÛYVÖ] A†VÖYpV ÙTÖ£yL· ˜R¥ BP•TW ÙTÖ£yL· YÛW YÖjfo ÚNŸ’ŸL·. ®| Ly|• ˜V¼p›¥ ÙY¼½ fy|•.
RÖš Y³ BRWÚYÖ| ReL «R†‡¥ ˜ÁÚ]¼\• Lց’ŸL·. L¥«eLÖL G|†R ˜V¼p ÛL i|•. LP¥ Rց|• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖyzVYŸL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰ TÖŸ†‰ ARÁ ‘\h ˜zÙY|T‰ S¥X‰. NÂefZÛU ÚRÖ¿• «WR–£‹‰ G· ˆTÚU¼½ N TLYÖÛ] Y³T|YÚRÖ|, LÖL†‡¼h• ÚNÖ¿ ÛY†RÖ¥ ÚRL SXÄ• qWÖh•. p\TÖ] YÖ²eÛL• Y‹‰ ÚN£•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
XÖT ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• NÂVÖ¥ Y£UÖ]• h«eL°•, Y[UÖ] YÖ²eÛL AÛUV°• NÂefZÛU ÚRÖ¿• «SÖVL ÙT£UÖÛ]•, AÄUÛ]•, NÃÍ YWÛW• Y³Ty| YÖ£j L·. ÙNªYÖšefZÛU ÚRÖ¿• ˜£L ÙT£UÖÛ] Y³T|YÚRÖ|, T°ŸQ– ÚRÖ¿• f¡YX• YÖ£jL·.
p\“ Y³TÖPÖL, “‰eÚLÖyÛP UÖYyP• ÚY‹RÁ Tyz›¨·[ ÙSš S‹ˆÍYWÛW Y³Ty|, SX• R£• S‹ˆÍYWŸ TÖPÛX N‹Œ‡›¥ TÖ|jL·. NÂefZÛU NÃÍYWŸ N‹Œ‡›¥,
`s¡VÁ UL]Öš Y‹‰ rL†‡Û] YZjh• DNÖ!
LÖ¡V ÙY¼½ LÖQ L°PÁ A£ºYÖÚV!'
GÁ¿ TÖ|jL·. `ÙY¼½ ŒoNV•' Y‹‰ ÚN£•. «£TjLº• ŒÛ\ÚY¿•.

™X•, ”WÖP•, E†WÖP• 1-• TÖR• YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL· ÚV, ÚVÖ, T, ‘, “, ”, TÖ, ], ÚP, ÚT E·[YŸLºeh•)

T†RÖ–P†‡¥ Y‹R N TR«• “Lµ• R‹‡|ÚU!

Y‹R «£‹‡]ŸLÛ[ YWÚY¼TÖ¥ ‡Q\zeh• RÄr WÖp ÚSVŸLÚ[!

C‹R NÙTVŸop EjLºeh CRV• Ufµ• «R†‡¥ AÛUV ÚTÖf\‰. ÙNÖ‹RjL· TÖWÖyP, r¼\†RÖŸ «VTÛPV ˜ÁÚ]¼\ TÖÛRÛV ÚSÖef AzÙV|†‰ ÛYeL ÚTÖf¾ŸL·.
GÙTÖµ‰• E¼NÖL†‰PÁ LÖQT|TYŸL· jL·. G‡¡ÛV ÚTN ÛY†‰ GÛP ÚTÖ|Y‡¨• Y¥XYŸL·. E·[†‡¥ AÁ“ ÙN¨†‡]Ö¥, C‹R EXL†ÛR YNUÖeLXÖ• GÁ\ R†‰Y†ÛR A½‹‰ ÛY†‡£’ŸL·.
EjL· YÖ²eÛL† ‰ÛQÛV† ÚRŸ‹ÙR|eh• ÙTÖµ‰, N EjLºeh ÚVÖL• ÙNš• fWL• GÁTRÖ¥ Y‹R YWÂÁ ^ÖRL†‡¨• N TX• ÙT¼½£eh• AÛUÛT TÖŸ†‰ ‡£UQ• ÙNš‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. «L‚R˜•, G L‚R˜• CÛQ†‰ TÖŸ†‰ ‡£UQ• ÙNš‰ ÙLցPÖ¥, RÖW†RÖ¥ ÙRÖ¥ÛXL· H¼TPÖ‰. ReL «R†‡¥ ˜ÁÚ]¼\jLº• Y‹‰ ÚN£•.
NÖUŸ†‡VUÖL ÚTp NUÖ¸T‰ EjLºeh ÛL Y‹R LÛX. ÚN–“ EjLºeh C£ehUÖ? GÁT‰ N‹ÚRL• RÖÁ. YWÛYo ÙNXYÖef, Y£• «£‹ÛR ETN¡†‰, CW° TLXÖL CÁT†ÛR AÄT«eL ÚY|ÙUÁ¿ «£•“TYŸL· jL·. `SÖÁ' GÁ\ YÖŸ†ÛRÛV AzeLz ETÚVÖLT|†‰®ŸL·.
AWpV¥ ˜R¥ BÁ–L• YÛW A½‹‰ ÛY†‡£eh• jL· EjL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰, A‡¥ h£ C£eh• NÖW TXU½‹‰, SYÖ•N†‡¥ h£C£eh• ŒÛXÛV• A½‹‰ AR¼h¡V G‚Á B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥, G|†R LÖ¡VjL· AÛ]†‡¨• ÙY¼½ LÖQXÖ•.
EjLºeh C‹R NÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

T†RÖ–P†‡¥ N Y‹RÖŸ! TX«R SÁÛU AYŸ R£YÖŸ!

C‰YÛW JÁTRÖ–P†‡¥ NtN¡†‰ Y‹R N TLYÖÁ C CWPÛW B| LÖX• T†RÖ–P†‡¥ NtN¡†‰ EjLºeh TeLTXUÖL C£‹‰ TX«R YÖš“LÛ[ A·¸e ÙLÖ|TÖŸ. G]ÚY, peL¥L· ˆ£•. pWUjL· hÛ\•.
TQYN‡ÛV ÙT£efe ÙLÖ·[ ÙRÖÛXŠW†‡¦£‹‰ AÛZ“L· Y‹‰ ÚN£•. ™X LQT‡ÛV•, ˜£L ÙT£UÖÛ]• LÖXÚSW• TÖŸeLÖU¥, ÛL ÙRÖµ‰ Y‹RÖ¥ OÖX• ÚTÖ¼¿• YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|TÖŸ. ÙT¼Ú\ÖŸL¸Á EP¥ŒÛX›¥ ‡{Ÿ TÖ‡“LÛ[e ÙLÖ|eLXÖ•. AYŸL¸Á rV ^ÖRLjLÛ[ BWÖš‹‰ TÖŸ†‰ AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[o ÙNšRÖ¥ TÖ‡‘¦£‹‰ «|TP CV¨•. CeLÖX†‡¥ AÁ]RÖ]• ÙNšY‡¨•, Y͇W RÖ]• ÙNšY‡¨• D|TÖ| ÙLÖ·Y‰ S¥X‰.
EjL· WÖpeh CW|, ™Á¿ BfV CPjLºeh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ T†RÖ–P†‡¥ NtN¡†RTz ARÁ TÖŸÛYÛV 4, 7, 12 BfV CPjL¸¥ ÙN¨† ‰f\ÖŸ. BLÚY, A‹R CPjL¸¥ G¥XÖ• S¥X UÖ¼\jLÛ[e ÙLÖ|eL ÚTÖf\ÖŸ. RÖš ÍRÖ]•, h|•T• U¼¿• A‹ŒV ÚRN ÙRÖPŸ“L·, E\«]Ÿ YÛLL¸¥ G¥XÖ• C‹R NÙTVŸopVÖ¥ ŒÛ\V UÖ¼\jL· E£YÖL ÚTÖfÁ\].
h½TÖL, YÖL] UÖ¼\• EjLºeh CeLÖX†‡¥ AYpV• ÚRÛY. ÙY¸›¥ “L², gŸ†‡ A‡L• C£eh•. EjLºeh ®yz¼h· G‡Ÿ TÖŸ†R A[«¼h U‡“•, U¡VÖÛR• fÛPehUÖ? GÁT‰ N‹ÚRL•RÖÁ. U‹RÂÁ TÖŸÛYVÖ¥ UL†RÖ] TXÁ LÖQ, p‹RÛ]ÛV jL· N›Á —‰ ÙN¨†‰jL·.
"U‹R]Ö• LÖ¡, XÖ
U‚VÖ] ULW YÖNÖ!
G‹R SÖ· B]ÚTÖ‰•
CÂV SÖ· BL UÖ¼¿!''
GÁ¿ TÖz Y³TyPÖ¥, G¥XÖ SÖyLº• CÂV SÖyL[ÖL UÖ¿•.

Y‹R N GÁ] ÙNš•?

T†RÖ–P†‡¥ NtN¡eh• N ÙNV¥ ÍRÖ]†ÛR TXT|†‰f\‰. G]ÚY, ÙNš• ÙNV¥L· p\TÛP•. C‰YÛW CµT½›¥ C£‹R LÖ¡VjL· CÙTÖµ‰ ‰¡RUÖL ˜zYÛP•. YŸ†RL• RÛZeh•. YÖ¡rL¸Á ˜ÁÚ]¼\• L| BoNŸVT|®ŸL·.
ÙT¼Ú\ÖŸ Y³ÚV Y£• ‘WopÛ]LÛ[ r™LUÖL ˜z†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. AYŸL¸Á EP¥ŒÛX›¥ A‡L LY]• ÙN¨†‰®ŸL·. ÛY†‡Vo ÙNX° ÚUÚXÖjh•. A‡LÖ¡L¸Á A‡£‡eh B[ÖLÖU¥ C£eL AÄN¡†‰ ÙN¥Y‰ S¥X‰!

U‹RÁ TÖŸÛYVÖ¥ E£YÖh• UL†RÖ] TXÁL·!

EjL· WÖpeh CW|, ™Á¿eh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ T†‡¥ ŒÁ¿ ÙLց| 4, 7, 12 BfV CPjLÛ[ SÁ\ÖL TÖŸefÁ\ÖŸ. ÚVÖL• ÙNš• fWL†‡Á TÖŸÛY T‡Y‰ SÁÛURÖÁ. ÙRNÖ“†‡• Y¨ÙT¼½£‹RÖ¥ ‡†‡eh• «R†‡¥ YÖ²eÛL AÛU•. h½TÖL, RÖš ÍRÖ]†ÛR TÖŸeh• NÂVÖ¥ RÖšY³ J†‰ÛZ“ fÛPeh•.
pÁ] YV‡¥ «Û[VÖP ÙTÖ•ÛU YÖjfe ÙLÖ|†RYŸL· CÙTÖµ‰, «VÖTÖW• ÙNšV TQ• ÙLÖ|†‰R°YŸ. ®| Ly|• ˜V¼p›¥ C‰YÛW C£‹R RÛP AL¨•. LyzV ®PÖL YÖjLXÖUÖ? A¥X‰ ®| LyPXÖUÖ? GÁ¿ ŒÛ]†RYŸL· S¥X ˜z°eh Y£YŸ. h|•T†‡¥ AÛ]YŸ ^ÖRL˜• AXpTÖŸ†‰ h|•T E¿‘]ŸL¸¥ VÖŸ ^ÖRL†‡¥ ÙNªYÖš TX• ÙT¼½£ef\ÚRÖ AYŸL· ÙTV¡¥ ÙNÖ†‰eL· YÖjhY‰ S¥X‰.
ÙRÖ³¦¥ CPUÖ¼\jL· E£YÖLXÖ•. TR« EVŸ°L· Y‹‰ ÚN£•. NRU ÍRÖ]• “ÂRUÛPYRÖ¥ L¥VÖQe L]°L· S]YÖh•. ŒÛ]†RTz q£• p\“UÖL SÛP ÙT¿•. «Xfo ÙNÁ\ ÙNÖ‹RjL· «£•‘ Y‹‰ ÚN£•. «£T Kš«¥ Y‹RYŸL· rVÙRÖ³¥ ÙNšV ˜ÁY£YŸ.
TÂÙWPÖ–P• “ÂRUÛPYRÖ¥, TVQjL· A‡L¡eh•. ŠWÚRN†‡¦£‹‰ Y£• AÛZ“LÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[XÖUÖ GÁ¿ p‹‡’ŸL·. ÚLÖ«¥ ‡£T‚LÛ[ ˜ÁŒÁ¿ SP†‰®ŸL·. AWpV¥ D|TÖ| ÙLցPYŸLºeh ÙN¥YÖeh ÚUÚXÖjh•.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, «VÖZefZÛU•, CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚU¼ÙLցPÖ¥, ÙN¥YŒÛX EV£•.

WÖh-ÚL‰ ÙTVŸope LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. ÚLÖRP WÖhYÖL, EjL· WÖp›ÚXÚV NtN¡eh• WÖh –h‹R ÚVÖL†ÛR YZjL ÚTÖf\ÖŸ. TQ† ÚRÛYL· ”Ÿ†‡VÖh•. “‡V ‰Û\L¸¥ LÖ¥ T‡’ŸL·. E\«]ŸLºPÁ Y‹R EWN¥L· UÖ¿•. EP¥ SX†‡¥ Uy|• p¿, p¿ ÙRÖ¥ÛXL· Y‹‰ ÚN£•.
NR ÍRÖ]†‡¥ ÚL‰ NtN¡TRÖ¥ YÖ²eÛL† ‰ÛQ Y³ÚV YÖeh YÖRjL· H¼TPXÖ•. G]ÚY, «y|e ÙLÖ|†‰o ÙN¥Y‰ S¥X‰. h|•T†‡¥ pX ‘WopÛ]LÛ[ L|•, LÖQÖU¨• C£‹RÖ¥RÖÁ Œ•U‡ fÛPeh•. ‘·Û[L· Y³›¥ ‡{Ÿ ÙNX°L· E£YÖLXÖ•. G]ÚY, WÖh-ÚL‰ ÙTVŸop LÖX†‡¥ AY¼½¼h¡V T¡LÖWjLÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNš‰ ÙLցPÖ¥ ˜ÁÚ]¼\UÖ] YÖ²eÛLÛVe LÖQXÖ•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h•T WÖp›¥ h£ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. 15.12.2009 ˜R¥ h•T†‡¥ C£eh• h£«Á TÖŸÛY 7, 9, 11 BfV CPjL¸¥ T‡V ÚTÖf\‰. G]ÚY, h|•T†‡¥ C£‹R hZTjL· AL¨•. ÙLÖ|eL¥ -YÖjL¥L· JµjLÖh•. ÙT£ÛUeh¡V «R†‡¥ ‘·Û[L¸Á ˜ÁÚ]¼\• H¼T|•. E¡ÛUÚVÖ| TZfVYŸL· EjL· ‘WopÛ]LÛ[ ˆŸ†‰ ÛYTŸ. R‹ÛR Y³›¥ R]XÖT• fÛPeh•.
2010-¥ —]†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ G‡¨• i|R¥ LY]• ÙN¨†‰Y‰ S¥X‰. BÚWÖefV†‡¥ AzeLz LYÛX H¼T|•. STŸL· G‡¡VÖLXÖ•. TQ• GªY[° Y‹RÖ¨• «WVUÖf\ÚR GÁ¿ LYÛXT|®ŸL·. TÛZV ÙNÖ†‰eLÛ[ «¼¿ “‡V ÙNÖ†‰eLÛ[ YÖjh• ˜V¼p›¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. CeLÖX†‡¥ h£TLYÖÁ Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÚU¼ÙLցPÖ¥, ARÁ A£yTÖŸÛYVÖ¥ AÛ]†‰e LÖ¡VjLº• S¥XTzVÖL SÛPÙT¿•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¦£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, pX S¥X UÖ¼\jLº• EjLºeh Y‹‰ ÚN£•. ‡{Ÿ ‘WopÛ]LÛ[• N‹‡eL ÚS¡|•. LÖWQ•, R]Ö‡T‡VÖL°• N «[jhf\ÖŸ. NLÖV ÍRÖ]Ö‡T‡VÖL°• «[jhf\ÖŸ. G]ÚY, h|•T ‘WopÛ]L· A‡L ¡eh•. C‹R ÚSW†‡¥ EP£TYŸLÛ[•, h|•T E¿‘]ŸLÛ[• AÄ N¡†‰o ÙN¥Y‰ S¥X‰. YÖ²eÛL† ÚRÛYLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNš‰ ÙLÖ·Y‡¥ pX R|UÖ¼\jL· Y‹‰ ÚN£•. G]ÚY, N Y³TÖyÛP ˜Û\VÖLo ÙNš‰ Y‹RÖ¥, L£Œ\ LÖL• H¿• N TLYÖÁ A£¸Û]† R£YÚRÖ|, ÙTÖ£Û[• EjLºeh R£YÖŸ.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
T†RÖ–P†‰o NÂVÖ¥ TX«R SÁÛULÛ[e LÖQ°•, ˜†RÖ] YÖ²eÛL Y‹‰ ÚNW°•, NÂe fZÛU ÚRÖ¿• N Y³TÖyÛP ÚU¼ÙLÖ·YÚRÖ|, «VÖZefZÛU ÚRÖ¿• h£ Y³TÖyÛP• ÚU¼ÙLÖ·ºjL·.
p\“ Y³TÖPÖL h•TÚLÖQ• A£f¥ E·[ E‘¦VTÁ ÚLÖ«¨eho ÙNÁ¿ Ajh·[ «Ð„ÛY•, CXeh–ÛV• Y³Ty| Y£YÚRÖ|, U‰ÛW SÁÛU R£YÖŸ ÚLÖ«¦¥ E·[ U†‡V“¢ÍYWŸ, U†‡V“¡V•UÁ, S‹ˆÍYWÛW• Y³Ty| YÖ£jL·.
h£ N‹Œ‡›¥,
`h£ÚY  TÖŸ†RÖ¥ ÚTÖ‰•
ÚLÖzVÖš SÁÛU ÚN£•!
A£·RW ÚYz EÁÛ]
AÁÚTÖ| ‰‡efÁÚ\ÖÚU!'
GÁ¿ TÖ|jL·. G‡ŸTÖŸ“L· ŒÛ\ÚY¿•.

E†WÖP• 2, 3, 4 TÖRjL· ‡£ÚYÖQ•, A«yP• 1, 2 TÖR• YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: ÚTÖ, ^, È, É, Ú^, Ú^Ö, L, LÖ, f E·[YŸLºeh•)

JÁTRÖ–P†‰o NÂVÖ¥ YÁTÛL UÖ\ Y³ ‘\eh•!

ŒÛ]†RÛR AÛPV ŒRÖ]†ÛRe LÛP‘zeh• ULW WÖp ÚSVŸLÚ[!

C‰YÛW AÐPU†‰o N›Á B‡eL†‡¥ C£‹R jL· CÙTÖµ‰ A‡¦£‹‰ «|TP ÚTÖf¾ŸL·. LP‹R CWPÛW B|L[ÖL jL· TyP ‰VWjL· hÛ\•. TQ† ÚRÛYL· ”Ÿ†‡VÖf Uf²opÛV YZjh•.
EjL· WÖpSÖR]ÖL N «[jhYRÖ¥, R[WÖR U]ÛR ÙT¼½£’ŸL·. G‹Ro ÙNVÛX• J£ ˜Û\eh TX ˜Û\ ÚVÖp†‰ ŒRÖ]UÖLÚYo ÙNš‰ ˜z’ŸL·.
EjL· rV ^ÖRL†ÛR BWÖš‹‰, N C£eh• ŒÛXV½‹‰ AR¼h¡V T¡LÖWjLÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ NtNXjL· ˆ£•. NjLPjL· UÖ¿•.
SYÖ•N†‡¥ N C£eh• ŒÛXV½‹‰, AÛR TÖŸeh• fWL†‡Á ŒÛXV½‹‰, AR¼h¡V G B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥, EjL· XypVjL· ŒÛ\ÚY¿•.
‡£UQ ÙTÖ£†RjL· TÖŸeh• ÙTÖµ‰•, h|•T ÍRÖ]Ö‡T‡VÖL°• N «[jhYRÖ¥, A‡LTyNUÖ] ÙTÖ£†RjL· C£‹RÖ¥ RÖÁ YÖ²eÛL p\TÖL AÛU•. h½TÖL N‹‡W TX˜•, N›Á TX˜•, ÙNªYÖ›Á B‡eL˜•, YWÁL¸Á ^ÖRL†‡¥ J‘y| TÖŸeh• ÙTÖµ‰, ÙTÖ£†RUÖ]RÖL C£ef\RÖ GÁ¿ TÖŸ†‰ UQ• ˜z†‰e ÙLցPÖ¥ RÖÁ hQ†ÚRÖ| YÖZ CV¨•.
C‹R N ÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸopVÖ, GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

«XfV NÂÛV YQjhjL·! «ÛW«¥ SÁÛU LÖ„jL·!

UÖÙT£• fWL• GÁ¿ YŸ‚eLT|Y‰• NÂVÖh•. ARÁ Byp CWPÛW B| LÖX• AÐPU†‡¥ C£‹R‰ U]e LÐP†ÛR• ÙLÖ|†‡£eh•. TQe LÐP†ÛR• ÙLÖ|†‡£eLXÖ•. ‡]‹ ÚRÖ¿• AÛXoN¨•, BÚWÖefVe hÛ\°• Y‹‡£eLXÖ•. A‹R ŒÛX UÖ¿• «R†‡¥ CÙTÖµ‰ AÐPU†‰o N «Xhf\‰.
«Xh• NÂÛV jL· «£•‘ YWÚY¼¿ Y³TÖ| ÙNšV ÚY|•. «Xh• NÂÛV YQjf "NjLP• ˆŸeh• N TLYÖÚ], GÁ YÖ²«¥ CÂÛUÛVo ÚNŸTÖš'' GÁ¿ N ÙTVŸopVÁ¿ Y³TÖ| ÙNšjL·.
WÖp SÖR]ÖL°•, CWPÖ• CP†‡¼h A‡T‡VÖL°• «[jh• NÂTLYÖÁ 9-• CP†‡¦£‹‰ ÙLց| ARÁ “ÂR TÖŸÛYÛV 3, 6, 11 BfV CPjL¸¥ T‡ef\ÖŸ. CRÁ «Û[YÖL NÚLÖRW•, YZeh, G‡Ÿ“, «VÖ‡, LPÁ, ÙY¸SÖy| TVQ•, XÖT• BfV ‰Û\L¸¥ G¥XÖ• ‡{Ÿ UÖ¼\jL· E£YÖL ÚTÖfÁ\].
Ù^ÁU h£«Á B‡eL˜• E·[RÖ¥ GÁ]RÖÁ N «Xf]Ö¨• i|R¥ «³“QŸop LÖyP ÚYzV ÚSW–‰. «WVÖ‡T‡ Uy|U¥X, NLÖV ÍRÖ]Ö‡ T‡VÖL°• h£ «[jhYRÖ¥ jL· ˆyzV ‡yP• ÚY¿, ˜z‹R‰ ÚY\ÖL C£eLXÖ•.
R¼NUV• Ù^ÁU†‡¥ WÖh°•, 7-¥ ÚL‰°• C£ef\ÖŸL·. A|†‰ ÙTVŸopVÖh• ÙTÖµ‰, AeÚPÖTŸ UÖR†‡¼h ÚU¥ ÚL‰ 8-¥ A¥XYÖ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. G]ÚY h|•T ‘WopÛ]L· ÙLÖz Lyz T\eLXÖ•. LQYÁ - UÛ]«eh· L£†‰ ÚY¿TÖ|L· ÚUÚXÖjLÖU¥ C£eL J£Y£eÙLÖ£YŸ «y|e ÙLÖ|†‰o ÙN¥Y‰ S¥X‰.
G]ÚY GÛR• ÚVÖp†‰•, ”Ȇ‰• ÙNšYÚRÖ| N ‘¢‡, WÖh ‘¢‡, h£ ‘¢‡ BfVY¼Û\ ˜Û\VÖLo ÙNšY‰ S¥X‰.

JÁTRÖ• CP†‰o NÂVÖ¥ YÁTÛL UÖ¿UÖ?

JÁTRÖ• CP†‡¥ NtN¡eh• N J£ pX LÖ¡VjL· S¥X «RUÖL ˜zV Y³LÖy|YÖŸ. h½TÖL, C‰ YÛW AÐPU†‰o N›¥ H¼TyP TÛL UÖ¿•! B]Ö¥ E\«]ŸLºeh· Uy|• E·[ TÛL UÖ¿UÖ GÁT‰ N‹ÚRL• RÖÁ. G‹R ˜zÛY• EP]zVÖLo ÙNÖ¥¦ «PÖU¥, ‘\h SÖjL· ÙNÖ¥ fÚ\Ö• GÁ¿ R[Ÿ†‡ ÛYT‰ S¥X‰.
AWpV¥ D|TÖ| ÙLցPYŸL· ÙTÖ¿“L¸¦£‹‰ ‡{ÙW] UÖ¼\T|YŸ. A‡LÖ¡L· P ŠWjLºeh UÖ¼\XÖLXÖ•. C£‹RÖ¨• Y£• UÖ¼\jL· ^ÖRL ¢‡VÖL AÄiXUÖL C£ehUÖ]Ö¥ UÖ½e ÙLÖ·[XÖ•. C¥ÛXÚV¥ HW¨eh ÚU¥ Y£• UÖ¼\jLÛ[ ETÚVÖL T|†‡e ÙLÖ·[XÖ•.

U‹RÂÁ TÖŸÛYVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL·!

L‹RÂÁ TÖŸÛYVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL· ÛLŒÛ\V ÙTÖ£· h«V ÛYeh•. U‹RÂÁ TÖŸÛYVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL· EjL· UL†RÖ] YÖ²eÛLeh Az†R[• AÛU†‰e ÙLÖ|eh•. ARÁ TÖŸÛY 3, 6, 11 BfV CPjL¸¥ T‡YRÖ¥, NÚLÖRW Y³›¥ C‰YÛW›¥ J†‰ÛZ†RYŸL· «XLXÖ•. ÚYÙ\Ö£ NÚLÖRWŸ EjLºeh ERY ˜ÁY£YÖŸ.
WÖpSÖRÁ N›Á TÖŸÛY “ÂRUÖ] TÖŸÛYRÖÁ. B]Ö¥ rV ^ÖRL†‡¥ ‡ÛNÚVÖ, “†‡ÚVÖ N SÛPÙT¼\Ö¨•, JÚW h|•T†ÛRo NÖŸ‹R U¼\YŸLºeh N B‡eL• SÛPÙT¼\Ö¨• Y[Ÿopeh CÛPï¿L· Y‹‰ ÚNWXÖ•. G]ÚY C‰ ÚTÖÁ\ AÛU‘¥ E·[YŸL· AÄUÛ]•, NÂÛV• Y³TÖ| ÙNš‰ YW ÚY|•.
h½TÖL 6-• CP†‡¥ N›Á TÖŸÛY T‡f\‰. G‡Ÿ“, «VÖ‡, LPÁ G]T|• CP†‡¥ T‡YRÖ¥ G‡Ÿ“LÛ[ ÙY¥¨• B¼\¥ EjLºeh Y‹‰ ÚN£•. C£‘Ä• E\«]Ÿ TÛL A‡L¡eh•.
EP¥ ŒÛX›¥ J£ ÙRÖ¥ÛX ŒYŸ†‡VÖ]Ö¥ A|†R ÙRÖ¥ÛX Y‹‰ ÚN£•. G]ÚY U£†‰Y T¡ÚNÖRÛ]LÛ[ ÙNš‰ ÚSÖš Y£YR¼LÖ] A½h½L· ÙRÁT|• ÚTÖÚR AÛY ˆW Y³VÛU†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰.
«VÖTÖW ÚTÖyzL· A‡L¡eh•. jL· C£eh• ÚYÛXÛV ReL ÛY†‰e ÙLÖ·Y‰ “†‡ NÖ¦†R]UÖh•. “‡V E†ÚVÖL YÖš“LÛ[ÚVÖ, FŸ UÖ¼\j LÛ[ÚVÖ ETÚVÖLT|†‡e ÙLÖ·Y‰ AªY[° S¥XR¥X. “‡V YÖš“L¸¥ ÚYÛXTº i|•. AÚR ÚSW• ÙY¸SÖy| YÖš“Lº• YWXÖ•. ÚVÖp†‰ H¼¿e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, “RÁfZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚU¼ÙLցPÖ¥ S¥X TXÁL· Y‹‰ ÚN£•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸope LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. ÚLÖRP WÖhYÖf AV], NU]ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• NŸT fWL• S¼TXÁLÛ[ÚV YZjh•.
h½TÖL 12eh A‡T‡ h£ oN• ÙT¼½£eh• ÙTÖµ‰, C£eh• ŒÛXÛUÛVe LÖyz¨• 12-¥ WÖh NtN¡eh• ÙTÖµ‰ i|R¥ TVQ• EjLºeh fÛPeh•. ®| Lyze hzÚV¿• GQ• ÚUÚXÖjh•. A‹ŒV ÚRN† ÙRÖPŸ“ AÄ iX• R£•. ®yz¼h† ÚRÛYVÖ] «ÛXVŸ‹R ÙTÖ£yLÛ[ YÖjf Uf²®ŸL·.
6-¥ ÚL‰ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ G‡¡L¸Á ÙRÖ¥ÛX A‡L¡eLXÖ•. Njf¦† ÙRÖPŸ ÚTÖX LPÁ rÛU E£YÖh•. BÚWÖefV• qWÖL UÖ¼¿ U£†‰Y†ÛR ÚU¼ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. h½TÖL NŸT fWLjL· S¼ TXÁRW ÚVÖL TX• ÙT¼\ SÖ¸¥ NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNš‰ ÙLÖ·[ ÚY|•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h£ h•T WÖp›¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. 15.12.2009 ˜R¥ h|•T ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• h£ ARÁ TÖŸÛYÛV 6, 8, 10 BfV CPjL¸¥ T‡ef\ÖŸ. G]ÚY EP¥ SX• qWÖh•. E·[†‡¥ ÙR•“•, E¼NÖL˜• i|•. LPÁ rÛU hÛ\V “‡V Y³ ‘\eh•. L¥VÖQ YÖš“L· TzÚV½ Y£•. CZ‹RÛYLÛ[ ÙT\ “‡V iyPÖ¸LºPÁ ÙNV¥T|®ŸL·.
2010-¥ —]†‡¥ h£ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ NÚLÖRW J¼¿ÛU TXT|•. NÚLÖR¡VÖ¥ Y‹R peL¥L· ˆ£•. TtNÖV†‰L· S¥X ˜z«¼h Y£•. ‘\£eh YÖjfe ÙLÖ|†R ÙRÖÛL —|• EjL¸P• Y‹‰ ÚN£•. YÖ²eÛL† ‰ÛQ Y³ÚV C£‹R ‘WopÛ]L· ALÁ¿ ‘¡‹RYŸL· CÛQYŸ. CeLÖX†‡¥ ‡ÛNUÖ½V ÙRÁ ˜Le LP°Û[ Y³Ty| Y£YRÁ ™X• ÚR]Ö] YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|eh•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.11.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¥ NtN¡ef\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL EP¥ BÚWÖefV†‡¥ ‘WopÛ]L· H¼Ty| AL¨•. ÙTÖ‰YÖL WÖp SÖRÄ•, h|•T ÍRÖ]Ö‡T‡• YeWUÖL C£‹RÖ¥ Œ•U‡ GÁ\ SÖÁ ÙLµ†ÛR SÖ• LÖQ CVXÖ‰. G]ÚY CeLÖX• ˜µY‰• i|R¥ «³“QŸop LÖyP ÚYzV ÚSWUÖh•. N™L†‡¥ EjLºeÙLÁ¿ C£eh• R U‡ÛT ReL ÛY†‰e ÙLÖ·[ ‘WVÖÛN G|eh• s²ŒÛX E£YÖh•. Y•“, YZehL· YWÖU¥ G¥ÚXÖ¡P˜• AÁTÖL SP‹‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. TWTWÛTe hÛ\†‰ T‚›¥ AeLÛ\ LÖyz]Ö¥ Y£• ‰VWjL· Y³UÖ½o ÙN¥XXÖ•. NÂefZÛU «WR• U¼¿• LÖL YÖL]†RÖÁ Y³TÖ| EjL· NtNXjLÛ[† ˆŸeh•. «WVjL· H¼T|• C‹R ÚSW†‡¥ «³“QŸop EjLºehe i|RXÖL† ÚRÛY.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
JÁTRÖ–P†‰o NÂVÖ¥ YÁTÛL UÖ\°•, Y[Ÿop A‡L¡eL°•, NÂefZÛU ÚRÖ¿• NÃÍYW Y³TÖyÛP ÚU¼ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. ÙT£UÖ· Y³TÖyzÁ ™X˜• ÙT£ÛU ÚN£•.
p\“ Y³TÖPÖL, ‡£S·[Ö¿ ÙNÁ¿ NÃÍYW Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÚU¼ÙLց| Y‹RÖ¥ ˜ÁÚ]¼\jL· A‡L¡eh•. N›Á N‹Œ‡›¥,
X†‡¥ ‘¡V• ÛY†R ŒL¡¥XÖo NÂÚV!
GÁÙ\Á YÖ²«¼h Y³ÛVe LÖy|,
Y[ŸopÛV SÖº• iy|!
GÁ¿ TÖ|jL·. G‡ŸTÖŸ“L· ŒÛ\ÚY¿•.

A«yP• 3, 4 TÖRjL·, NRV•, ”WyPÖ‡ 1, 2, 3 TÖRjL· YÛW

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: h, i, ÚLÖ, Î, Ï, Úb, ÚbÖ, RÖ E·[YŸLºeh•)

AÐPUo N›Á B‡eL•! AÛXoN¥ CÂÚU¥ A‡L¡eh•!

LPÛU›ÚXÚV L„• L£†‰UÖL C£eh• h•T WÖp ÚSVŸLÚ[!

C‰YÛW EjL· WÖpeh NRU ÍRÖ]†‡¥ NtN¡†‰ Y‹R N TLYÖÁ CÙTÖµ‰ AÐPU ÍRÖ]†‡¥ AzÙV|†‰ ÛYeL ÚTÖf\ÖŸ. Gyz¥ Y£• NÂVÖ¥ jL· HWÖ[UÖ] UÖ¼\jLÛ[e LÖQ ÚTÖf¾ŸL·.
EjL· WÖpeh N WÖpSÖR]ÖL°•, TÂÙWPÖ–P†‡¼h A‡ T‡VÖL°• «[jhf\ÖŸ. G]ÚY, `ÙLyPYÁ ÙLyzz¥ fyz|• WÖ^ ÚVÖL•' GÁTR¼ÚL¼T, S¥X YÖš“LÛ[• EjLºeh A·¸† R£YÖŸ. U]eLN“ R£• N•TYj LÛ[• SÛPÙT\ ÛYTÖŸ. G]ÚY, «PÖ‰ NÂÛV Y³TyPÖ¥ «Veh• YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|TÖŸ.
s¡VÁ EjL· WÖpSÖRÄeh TÛLY]ÖL C£TRÖ¥ R‹ÛR Y³ J†‰ÛZ“L· EjLºeh KW[ÚY fÛPeh•. L¼\ L¥«ÛVe LÖyz¨•, ÙT¼\ AÄTYÚU EjLºeh ÛL ÙLÖ|†‰ ER°•. L[†‡W ÍRÖ]Ö‡T‡VÖL s¡VÁ «[jh YRÖ¥, ReL «R†‡¥ ÙTÖ£†R• TÖŸ†‰ ÙNšRÖ¥RÖÁ YÖ²eÛL›¥ RÖW†RÖ¥ U] AÛU‡•, ˜ÁÚ]¼\˜• fÛPeh•. NÂ, s¡VÁ A£L£f¥ C£eh• ÍRXjLºeho ÙNÁ¿ Y³TÖ| ÙNš‰ ARÁ‘\h, ReL ÙTÖ£†R˜• TÖŸ†‰ RÖ¦ Ly|• «ZÖ SP†‡]Ö¥ YÖ²«¥ YN‹R LÖXjL· E£YÖh•.
EjL· rV ^ÖRL†‡¥ N C£eh• ŒÛX A½‹‰, SYÖ•N†‡¥ N C£eh• CP•, AÛR TÖŸeh• fWL• BfVY¼Û\ BWÖš‹‰, AÛYLºeh H¼\ «R†‡¥ Y£• G B‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ Y£jLÖX•, ÙN¥YjL· Y£• LÖXUÖL UÖ¿•. EjLºeh C‹R NÙTVŸop NÖRLUÖ] ÙTVŸopRÖ]Ö? GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

AÐPUoN›Á B‡eL• AzeLz EP¥SX• TÖ‡eh•!

UÖÙT£• fWL• GÁ¿ YŸ‚eLT|• NÂ, C‰YÛW EjLºeh LPLoNÂVÖL C£‹R‰. C AÐPU†‰oNÂVÖL AzÙV|†‰ ÛYef\‰. Gyz¥ Y‹R N G¥ÚXÖ£eh• TÖ‡ÛTe ÙLÖ|†RÖ¨•, EjLÛ[ ÙTÖ¿†RYÛW E¼NÖL†ÚRÖ| T‚“¡V ÛYeh•.
U]eLN“ R£• N•TYjLÛ[e ÙLÖ|†RÖ¨•, TQ“ZeL†ÛR A‡L¡eL ÛYeh•. CPUÖ¼\•, FŸ UÖ¼\•, ®| UÖ¼\•, YÖL] UÖ¼\•, E†ÚVÖL UÖ¼\• GÁ¿ TX«R UÖ¼\jLÛ[o ÙNšV ˜Á Y£YÖŸ. rV ^ÖRL• Y¦ÛUVÖL C£‹RÖ¥ RÖÁ UÖ¼\jLÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[ ÚY|•. C¥ÛXÚV¥, CWPÛW B| LÖX• L³†ÚR ˜zÙY|eL ÚY|•.
EjL· WÖpeh•, TÂÙWPÖ–P†‡¼h• A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ GyPÖ–P†‡¥ NtN¡†RTzÚV ARÁ TÖŸÛYÛV 2, 5, 10 BfV CPjL¸¥ ÙN¨†‰f\ÖŸ. YÖeh, R]•, h|•T•, “†‡WŸ, ”ŸY “‚V•, ÙRÖ³¥, ÙNV¥ BfV B‡T†‡VjL¸¥ G¥XÖ• UÖ¼\jLÛ[ E£YÖeL ÚTÖf\ÖŸ. EjL· BÛNLÛ[ ŒÛ\ÚY¼¿Y‰ N TLYÖÁ RÖÁ.
h½TÖL, h|•T†‡¥ rT «WVjL· A‡L¡eh•. TÛZV ®yÛP YÖjLXÖUÖ? “‡V ®PÖL «ÛXeh YÖjLXÖUÖ? GÁ\ p‹RÛ] ÚUÚXÖjh•. ‘·Û[LÛ[ AYŸL· ÚTÖef¥ «PÖU¥ RÁ TeL• C£eL Y³ÙVÁ] GÁ¿ ÚVÖp’ŸL·. ‘·Û[L¸Á ÙY¸SÖy| ˜V¼pL¸¥ ÙNšR H¼TÖ| ÙY¼½ R£•.
ÙRÖ³¦¥ K¡P†‡¥ ͇WUÖL C£‹‰ ÚYÛX TÖŸeL CVXÖ‰. U]• AÛX T֝•. G‹Ro ÙNVÛX• ÙNšV† ÙRÖPjh• ˜Á J£ ÚVÖNÛ] E£YÖh•. ‘\h ÙNš• ÙTÖµ‰ U¼Ù\Ö£ ÚVÖNÛ] E£YÖh•. ÙTÖ‰YÖL, LÖL YÖL]†RÖÁ Y³TÖyz¥ A‡L LY]• ÙN¨†‡ AY£eh¡V LYN TÖWÖVQjLÛ[ Tz†‰ Y‹RÖ¥ EjLºeh¡V ÚVÖL YÖš“LÛ[ SÖº• YWYÛZ†‰e ÙLÖ|eh•.

GyPÖ–P†‰oN G‡ŸTÖŸ“LÛ[ ŒÛ\ÚY¼¿UÖ?

N EjLºeh WÖpSÖR]ÖL°•, TÂÙWPÖ• CP†‡¼h A‡T‡VÖL°• «[jhf\ÖŸ. U¼\ WÖpeLÖWŸLºeÙL¥XÖ• AÐPU†‰o N Y‹R°PÁ G‡ŸTÖWÖR N•TYjL· HWÖ[UÖL SÛPÙT¿•. `ALTyPYÄeh AÐPU†‡¥ NÂ' GÁT‰ TZÙUÖ³. B]Ö¥, EjL· WÖpÛV ÙTÖ¿†R YÛW «T¢R WÖ^ÚVÖL AzTÛP›¥ ÙNV¥TP ÚTÖf\‰. 6, 8, 12-eh A‡T‡L· 6, 8, 12-¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ ÚVÖL• RÖÁ. G‹R Y³›ÚXÄ• jL· J£ ÙT¡V ˜ÁÚ]¼\• LÖQ N Y³ Yh†‰e ÙLÖ|TÖŸ.

TÖŸeh• NÂVÖ¥ H¼T|• UÖ¼\jL·!

Gyz¥ C£eh• N h|•T ÍRÖ]†ÛR TÖŸTRÖ¥, h|•To ÙNX°L· i|•. T•TWUÖš rZÁ¿ T‚ “¡‹RÖ¨• CÁ¿ YWÚYzV ÙRÖÛL SÖÛ[ RÖÁ Y£•. C¥X†‡¥ AÛU‡ ŒXY G¥ÚXÖÛW• AÄN¡†‰ ÙN¥Y‰ S¥X‰.
I‹RÖ–P†‡¥ N›Á TÖŸÛY T‡YRÖ¥, hZ‹ÛRLºeh† ÚRÛYVÖ] BÛP, BTWQjLÛ[ A‡L• YÖjfe ÙLÖ|’ŸL·. hZ‹ÛRL· SXÁ L£‡ G‡ŸLÖX ‡yPjLºeLÖL J£ ÙRÖÛLÛV ÛY“ Œ‡VÖeh®ŸL·. ÙY¸SÖ| ÙNÁ¿ L¥« L¼L°•, ÚYÛX YÖš“LÛ[ E£YÖefe ÙLÖ|eL°• EjL· STŸL· ÛLÙLÖ|†‰R°YŸ.
ÙRÖ³¥ UÖ¼\• T¼½ p‹‡eL ÙRÖPjh®ŸL·. G‡¡L· ÚTÖyzeLÛP ÛY†‡ £ef\ÖŸLÚ[ GÁ¿ jL· LYÛXTP ÚYPÖ•. pX LÖXjL· L³†‰ AYŸL[ÖLÚY UÖ½o ÙNÁ¿ «|YŸ. “‡V TjhRÖWŸLÛ[ S•‘ ÙNV¥T|YÛR R«ŸT‰ S¥X‰. AYŸL¸Á ˜µ J†‰ÛZ“ EjLºeh fÛPeLÖU¥ ÚTÖLXÖ•. ÙT¼Ú\ÖŸL¸Á EP¥ SX†‡¥ ‡{Ÿ RÖehR¥L· H¼TPXÖ•.
T†‡¥ N Y£• ÙTÖµ‰ h|•T†‡¨·[ ÙT¡VYŸL¸Á EP¥ ŒÛX›¥ A‡L LY]• ÙN¨†R ÚY|•. Y‹R°PÁ B¿ UÖRj Lº•, «Xh• ÙTÖµ‰ B¿ UÖRjLº•, S|«¥ B¿ UÖRj Lº• N›Á Y¦ÛU A‡L¡eh•. AeLÖX†‡¥ «SÖVLŸ U¼¿• AÄUÁ Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÚU¼ÙLÖ·[ ÚY|•.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, «VÖZefZÛU• i|• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚRŸ‹ÙR|†‰o ÙNšRÖ¥ S¥X YÖš“L· C¥X• ÚRz Y£•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. CRÁ «Û[YÖL, “‡V JT‹RjL· A‡L¡eh•. ÚLÖRP WÖh EjLºeh WÖ^ ÚVÖL†ÛR YZjL ÚTÖf\ÖŸ. C‰YÛW TÖ‡›¥ ŒÁ\ T‚L· C —‡• ÙRÖP£•. ÙY¸ SÖy| AÄiX• fy|•.
I‹‡¥ NtN¡eh• ÚL‰«Á TX†RÖ¥ “†‡W «£†‡eLÖ] A½h½L· ÚRÖÁ¿•. ‘·Û[L¸Á L¥VÖQe L]°LÛ[ ŒÛ\ÚY¼¿®ŸL·. AYŸLºeLÖL ÚYÛXL· YÖjfe ÙLÖ|eL G|†R ˜V¼p ÙY¼½ ÙT¿•. RjL•, ÙY·¸ ÚTÖÁ\ÛYLÛ[ RÖWÖ[UÖL YÖjfo ÚNŸ’ŸL·. NŸT fWLjL¸Á BXV†‡¼ho ÙNÁ¿ NŸT NÖ‹‡LÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ ÚU¨• S¼TXÁLÛ[ ÙT\XÖ•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h£ h•T WÖp›¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. 15.12.2009 ˜R¥ EjL· WÖp›ÚXÚV h£ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. Ù^ÁU h£YÖL C£‹RÖ¥ p\“LÛ[e ÙLÖ|ehUÖ? GÁ¿ jL· ÚVÖpeL ÚYPÖ•. R]XÖTÖ‡T‡ EjL· WÖp›¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ R]XÖT†ÛR A·¸ YZjhYÖŸ. G]ÚY, ÙTÖ£[ÖRÖW ‘WopÛ] AL¨•. “L² i|•. U‡“• U¡VÖÛR• EV£•. UeLy ÙN¥YjL[Ö¥ ÚUÁÛU fy|•. ÙRÖ³¥ Y[Ÿop i|•.
2010 N —] WÖp›¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ ÚU¨• S¼TXÁLÛ[e LÖQ ÚTÖf¾ŸL·. R]Ö‡T‡ R]ÍRÖ]†‡¥ NtN¡eh• A‹R ÚSW†‡¥ ÙRÖyP LÖ¡VjL· ÙY¼½ ÙT¿•. ÙRÖ¥ÛX R‹RYŸL· «XhYŸ. YjfL¸¨• LPÄR« fÛP†‰ ÛY†‡£eh• ÙRÖ³ÛX «¡° ÙNš®ŸL·. «VÖZefZÛU ÚRÖ¿• ÙRypQÖ™Ÿ†‡ Y³TÖyÛP ÚU¼ÙLÖ·YRÁ ™X• «£•‘V S¼TXÁLÛ[ ÚU¨• ÙT\XÖ•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¥ C£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, ‡{Ÿ TVQjL· A‡L¡eh•. ÙRš®L SÖyP˜• i|•. TjhRÖWŸL· EjLÛ[ «y| «XLXÖ•. AÛXoN¥ A‡L¡eh•. B]Ö¥, BRÖV†‡¥ hÛ\° H¼TPÖ‰. E†ÚVÖL•, ÙRÖ³¦¥ EP]zVÖL G‹R ˜z°• G|eL ÚYPÖ•. JT‹RjL¸¥ ÛLÙVµ†‡|• ÙTÖµ‰ ÚVÖp†‰ ÛLÙVµ†‡|Y‰ S¥X‰. iyPÖ¸L· «XLÖU¥ C£eL hQ†ÚRÖ| SP‹‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. «WVjL· H¼TPÖU¥ C£eL NÂefZÛU ÚRÖ¿• N Y³TÖyÛP ÚU¼ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. G· ˆT• H¼½ Y³TyPÖ¥ G‡ŸTÖŸ†R S¼TXÁL· fÛPeh•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo NÂVÖ¥ G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
AÐPU†‰o N›Á B‡eL• ÚUÚXÖjf C£eh• C‹R ÚSW†‡¥ NÂefZÛU ÚRÖ¿• A£L•“¥ UÖÛX syz BÛ]˜L ÙT£UÖÛ]•, TZ «[eÚL¼½•, TZ• L¼L| ÛY†‰• AŸoNÛ] ÙNš‰ AÄUÛ]• Y³Ty| Y£Y‰• S¥X‰.
LÖÛWehz A£f¨·[ ÙRÁ ‡£T‡ GÁ¿ AÛZeLT|• A¡Vehzeh ÙNÁ¿ «Ð„ CXeh–ÛV•, ‡£T†ŠŸ A£f¥ E·[ ‡£eÚLÖÐzï£eho ÙNÁ¿ N°–V SÖWÖVQ ÙT£ UÖ· - CXeh– Y³TÖyÛP• ÙNš‰ Y£Y‰ S¥X‰. NÃÍYWŸ N‹Œ‡›¥....
LÖL YÖL]†RÖÚ]
EÁÛ] L| SÖÁ ÙR¡pefÁÚ\Á!
ÚVÖLjL· Y‹‰ ÚNW «ÛW«Â¥ A£ºYÖÚV!
GÁ¿ TÖ|jL·. U‚VÖ] YÖ²eÛL UX£•.

”WyPÖ‡ 4-• TÖR•, E†WyPÖ‡, ÚWY‡ ˜zV

(ÙTV¡Á ˜R¥ Gµ†‰eL·: ˆ, ‰, K, ~, ÚR, ÙRÖ, r E·[YŸLºeh•)

ŒRÖ]†ÚRÖ| ÙNV¥TyPÖ¥ ŒoNV• ÙY¼½ EjLºeh!

Sy“eh ˜efV†‰Y• ÙLÖ|eh• —] WÖp ÚSVŸLÚ[!

GÙTÖµ‰ TÖŸ†RÖ¨• HÚRÄ• JÁÛ\ T¼½ p‹‡†‰e ÙLցz£TYŸL· jL·. C ÙTÖµ‰ EjL· p‹RÛ]ÙV¥XÖ• N ÙTVŸop›ÚXÚV C£eh•. Y£• N `LPLo NÂ'VÖL Y£f\‰. HZÖ–P†‡¥ Y‹R N NRU TÖŸÛYVÖL EjL· WÖpÛV TÖŸeL ÚTÖf\‰.
A‹Ro N EjLºeh ÙT¡V[«¥ TÖ‡“LÛ[e ÙLÖ|eL UÖyPÖŸ. LÖWQ•, EjL· WÖpSÖRÁ rT fWLUÖ] h£YÖh•.
S¥XYŸLÚ[Ö| CÛQ‹‰ jL· ÙNV¥T|• ÙTÖµ‰ N›Á B‡eL• EjLÛ[† RÖeLÖ‰.
LPÛU›ÚXÚV L„•, L£†‰UÖL C£TRÖ¥ RÖÁ C[ÛU›ÚXÚV jL· HWÖ[UÖ] TR«LÛ[ YfeL ˜zf\‰. YÖ²eÛL† ‰ÛQ RÖÁ YÖ²«Á ÙY¼½eh LÖWQ• GÁ¿ ÙNÖ¥®ŸL·. hX ÙRšY S•‘eÛL EjLºeh A‡L• E|.
N EjL· WÖpeh XÖTÖ‡T‡VÖL°•, «WVÖ‡T‡VÖL°• «[jhf\ÖŸ. G]ÚY, XÖT•, «WV• CW|ÚU N›Á ÛL›¥RÖÁ C£ef\‰.
EjL· rV ^ÖRL†‡¥ h£ C£eh• ŒÛXV½‹‰ AR¼h¡V p\“ T¡LÖWjLÛ[ ˜Û\VÖLo ÙNšRÖ¥ G‹R SÖ· B] ÚTÖ‰• CÂV SÖ[ÖL UÖ¿•. ÙRÁ˜Le LP°· LÖŸ†‡ÛL ÙTLºeh ETÚRN• ÙNš• ÍRXjLºeho ÙNÁ¿ Y³Ty| Y‹RÖ¥ SÁÛULÛ[ A‡L• N‹‡eL ÚS¡|•.
SYÖ•N†‡¥ h£ C£eh• ŒÛXV½‹‰, AÛR TÖŸeh• fWL†‡Á TXU½‹‰ AR¼h¡V GQÖ‡eL†‡¥ EjL· ÙTVÛW•, EjL· ÙRÖ³¥ ŒÛXV†‡Á ÙTVÛW• AÛU†‰e ÙLցPÖ¥ YÖ²eÛL Y[UÖL AÛU•.
L[†‡W LÖWLÁ reWÁ GÁTRÖ¥, ‡£UQ ÙTÖ£†R†‡¼h A‡L ˜efV†‰Y• ÙLÖ|eL ÚY|•. C‹R NÙTVŸop EjLºeh NÖRLUÖ] ÙTVŸop RÖ]Ö GÁTÛR T¼½ TÖŸÚTÖ•.

HZÖ–P†‰o NÂVÖ¥ CÂV TXÁ H¼T|UÖ?

C‰YÛW EjL· WÖpeh B\Ö–P†‡¥ NtN¡†‰ Y‹R N TLYÖÁ CÙTÖµ‰ HZÖ–P†‡¼h YW ÚTÖf\ÖŸ. LPLo NÂVÖL Y£f\ÚR GÁ¿ LYÛXTP ÚYPÖ•. ÙLցPÖz Y³TyPÖ¥ LPLo N iP LYÛX›¥XÖR YÖ²eÛLÛV AÛU†‰e ÙLÖ|eh• GÁTÛR AÄTY†‡¥ LÖQXÖ•.
EjL· WÖpeh T‡Ù]ÖÁ¿, TÂÙW|eh A‡T‡VÖL «[jhf\ÖŸ. AYŸ XÖT ÍRÖ]• U¼¿• «WV ÍRÖ]†‡¼h A‡T‡VÖYRÖ¥, AYŸ 7-¥ NtN¡eh• ÙTÖµ‰ YÖ²eÛL† ‰ÛQ Y³ÚV XÖT˜• YWXÖ•, «WV˜• YWXÖ•. G]ÚY, YÖ²eÛL† ‰ÛQ›Á ÙTV¡¥ AÛU‹R ÙRÖ³¦¨• CÚR ÚTÖ¥ H¼\ C\eLUÖ] ŒÛX H¼TPXÖ•. ÙRÖ³¦¥ i|R¥ «³“QŸop LÖy|Y‰ S¥X‰. CP UÖ¼\•, FŸ UÖ¼\•, CXÖLÖ UÖ¼\jLº• J£ pX£eh E£YÖh•. ÙRNÖ “†‡ Y¨ÙT¼\YŸL· U]eLN“ R£• N•TYjLÛ[ A‡L• N‹‡eL UÖyPÖŸL·.
NRU ÍRÖ]†‡¼h Y£• NÂVÖ¥ A‰ TÖŸeh• CPjL· 1, 4, 9 BfV CPjL[ÖL AÛUf\‰. G]ÚY, EP¥ BÚWÖefV•, A½YÖ¼\¥, rL•, RÖš, R‹ÛR, ”Ÿ®L•, LÖ¥SÛPL·, YÖL] ÚVÖL• BfV AÛ]†‰ B‡T†VjL¸¨• UÖ¼\jLÛ[ E£YÖeL ÚTÖf\ÖŸ.
h½TÖL, BÚWÖefV†‡¥ Aze Lz Aor¿†R¥L· H¼Ty| AL¨•. AÛXoN¥ A‡L¡eh•. ÙLÖ|e L¥ - YÖjL¥L¸¥ i|R¥ LY]• ÙN¨†‡]Ö¥ «WVjL¸¦£‹‰ «|TPXÖ•. YÖL]jL¸¥ ÙN¥¨• ÙTÖµ‰ «³“QŸopPÁ ÙNÁ\Ö¥ Y³›¥ RÖehR¥L¸¦£‹‰ R‘eLXÖ•. N Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÙNš‰ LÖL†‡¼h ÚNÖ½y| AYŸ YÖL]†ÛR• ‡£‡T|†‡ Y‹RÖ¥ Y£• CÛPï¿L· Y‹R Y³ÚV ‡£•“•.

Y‹R N R‹‡|• TXÁL·!

HZÖ–P†‡¥ Y‹R N ˜R¦¥ YWÛYeLÖyz¨• ÙNXÛY A‡L¡eL ÛYTÖŸ. Y£jLÖX SXÁ L£‡ G|eh• ˜V¼pL¸¥ D|Tyz£‹RYŸL¸¥ J£ pXŸ «XhYŸ. U£†‰Y ÙNX°L· i|•. U] AÛU‡ C¥ÛXÚV GÁ¿ p‹‡’ŸL·. XÖTÖ‡T‡VÖL°• N «[jhYRÖ¥, LÛPp ÚSW†‡¥ TQ• Y‹‰ ÚNŸ‹‰ LÖ¡VjLÛ[ ˜zeL ÛYeh•. ™†R NÚLÖRW†RÖ¥ H¼TyP CÛPï¿L· AL¨•.
˜ÁÚ]¼\ TÖÛRÛV ÚSÖef jL· AzÙV|†‰ ÛYeh• ÙTÖµ‰ E\«]ŸLÛ[e LÖyz¨• STŸLÚ[ J†‰ÛZ“o ÙNšYŸ. CWyz†R p‹RÛ] LÛ[† R«ŸT‰ S¥X‰.

U‹RÁ TÖŸÛYVÖ¥ H¼T|• TXÁL·!

EjL· WÖpeh T‡Ù]ÖÁ¿ U¼¿• TÂÙW|eh A‡T‡VÖ] N TLYÖÁ H³¥ ŒÁ¿ ÙLց| 1, 4, 9 BfV CPjLÛ[ TÖŸTRÖ¥, C‹R N ÙTVŸop LÖX• ˜µY‰• jL· A£f¥ C£TYÛW AÄN¡†‰o ÙN¥YRÁ ™XÚU ÙT£fV TXÁLÛ[e LÖQ CV¨•.
N›Á TÖŸÛY EjL· —‰ ÚSWzVÖL T‡YRÖ¥ ‰‚°•, RÁ]•‘eÛL• hÛ\VÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. ˜ÁÚLÖT†ÛRe hÛ\†‰e ÙLցPÖ¥ ˜y|e LyÛPLÛ[ RLŸeL CV¨•. ®| YÖjL G|†R ˜V¼p›¥ BŸY• hÛ\VXÖ•. C£‘Ä•, h|•T E¿‘]ŸL¸¥ VÖŸ ÙTV¡¥ ÙNÖ†‰eL· YÖjf ]Ö¥ ŒÛXeh• GÁTÛRe LP½‹‰, ‘\h AÄiX• R£• SÖ¸¥ ”–SÖRNÖ– ÚLÖ«¨eh•, ”–ÚVÖL• R£• ÚLÖ«¨eh• ÙNÁ¿ Y³Ty| Y£Y‰ S¥X‰. ARÁ ‘\h ÙNÖ†‰eL· ŒÛXeh• B¼\¥ E|.
RLT]ÖŸ ÍRÖ]†ÛR TÖŸeh• NÂ, TÖL‘¡«Û]LÛ[ r™LUÖL ˜z†‰ ÛYeh•. ”Ÿ®L ÙNÖ†‰eLÛ[ «¼¿ “‡V ÙNÖ†‰eLÛ[ YÖjh• s²ŒÛX H¼TPXÖ•. ÙY¸SÖy| TVQ• ÛLi|•. iy| ˜V¼p›¥ D|T|ÚYÖŸ R†‡VjL ˜¼T|• ÚSW–‰. B]Ö¥, UÖ¼½]†RYŸLÛ[ iyPÖLo ÚNŸ†‰e ÙLցPÖ¥ Uf²opÛV LÛPp YÛW ReL ÛY†‰e ÙLÖ·[ CV¨•.
ÚVÖL TX• ÙT¼\ SyN†‡W˜•, «VÖZefZÛU• CÛQ• SÖ¸¥ ÙRNÖ “†‡eÚL¼\ ÙRšY Y³TÖ|LÛ[ ÚU¼ÙLցPÖ¥, Y[Ÿop• i|•. Y£UÖ]˜• ‡£‡ R£•.

WÖh - ÚL‰ ÙTVŸop LÖX•!

27.10.2009-¥ RÄr WÖp›¥ WÖh°•, –‰] WÖp›¥ ÚL‰°• NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸL·. T†RÖ–P†‡¥ NtN¡eL ÚTÖh• ÚLÖRP WÖh EjLºeh ˜†RÖ] YÖš“LÛ[ A·¸ YZjL ÚTÖf\ÖŸ. ÙRÖ³¥ Y[• ÙT£h•. ÙRÖÛXÚTp Y³ RLY¥ Uf²opÛVe ÙLÖ|eh•. YÖ²eÛL† ÚRÛYLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNš‰ ÙLÖ|eL Y·[¥L· Y¡ÛNVÖL Y‹‰ Œ¼TŸ. “‡V JT‹RjL· Y‹‰ ÚN£•.
SÖÁLÖ–P†‡¥ NtN¡eh• ÚL‰YÖ¥ S¼TXÁL· fÛPehUÖ? GÁT‰ N‹ÚRL• RÖÁ. rLjLº•, ÚNÖLjLº• UÖ½ UÖ½ Y£•. “‡V ÙNÖ†‰eL· YÖjhY‡¥ BŸY• LÖy|®ŸL·. EPÁ ‘\“L· EjL· hQU½‹‰ SP‹‰ ÙLÖ·YŸ. CeLÖX†‡¥ WÖh - ÚL‰eLºeh¡V p\“ T¡LÖWjLÛ[ AR¼h¡V ÍRXj Lºeh ÙNÁ¿ ˜Û\VÖL ÙNš‰ Y‹RÖ¥ ˜ÁÚ]¼\UÖ] YÖ²eÛL AÛU•.

h£ÙTVŸope LÖX•!

LÁ WÖp›¥ N NtN¡eh• ÙTÖµ‰, h•T WÖp›¥ h£ 15.12.2009 ˜R¥ NtN¡eL ÚTÖf\ÖŸ. WÖpSÖRÁ «WVÍRÖ]†‡¥ NtN¡TRÖ¥ «WVjL· Ly|e LPjLÖU¥ ÚTÖLXÖ•. ®|L· U¼¿• «ÛX EVŸ‹R ÙTÖ£yLÛ[ «ÛXeh ÙLÖ|eh• s²ŒÛX• J£ pX£eh E£YÖLXÖ•. ÙRNÖ “†‡ TX• CZ‹ ‡£TYŸL· ˜ÁÙ]oN¡eÛLVÖL AÛYLÛ[ Jµjh ÙNš‰ ÙLÖ·Y‰ S¥X‰. ÙRÖ³¦¥ Y£• CZ“LÛ[o NUÖ¸eL T‚VÖ[ŸLÛ[ AzeLz LLÖ‚T‰ S¥X‰. E†ÚVÖLÍRŸL· EPÁ C£TYŸLÛ[ AÄN¡†‰o ÙN¥XÖ«yPÖ¥, ® T³L· Y‹‰ ÚNWXÖ•. G]ÚY, «£T Kš«¥ J£ pXŸ «Xfe ÙLÖ·YŸ. ‘WÚRÖc Y³TÖyÛP•, S‹‡ Y³TÖyÛP•, T°ŸQ– f¡YX Y³TÖyÛP• ÚU¼ÙLցPÖ¥ ‰VWjL· ‰·¸ K|•. h£ ÙRypQÖ™Ÿ†‡ÛV Y³TyPÖ¥ h|•T†‡¥ Uf²op ŒÛXeh•.
—]†‡¥ h£ Y£• ÙTÖµ‰ ÙRÖyP LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ fÛPeh•. ÙRÖÛL Y‹‰ ÙLցÚP›£eh•. ÙRÖ³¥ ˜ÁÚ]¼\• H¼T|•.

N›Á YeW LÖX• ÙTÖ¼LÖXUÖL UÖ\...

14.1.2010 ˜R¥ 31.5.2010 YÛW —|• 27.1.2011 ˜R¥ 13.6.2011 YÛW N YeW CVeL†‡¥ C£‹‰ ÙNV¥T|f\ÖŸ.
CRÁ «Û[YÖL, ÙRÖ³¦¥ YWÚYzV ÙRÖÛLL· Rjf Œ¼LXÖ•. ‘WVÖÛN G|†‰ GÛR• ˜zeL ÚYzV s²ŒÛX E£YÖh•. A|†RYŸLºeh YÖeh ÙLÖ|eh• ÙTÖµ‰ ÚVÖp†‰o ÙNÖ¥Y‰ S¥X‰. G‡¡L¸Á TX• hÛ\V CÛ\ Y³TÖ| EjLºeh ÛL ÙLÖ|eh•. AWpV¦¥, ÙTÖ¿“L¸¥ C£TYŸLºeh TR« UÖ¼\jL· E£YÖLXÖ•. E†ÚVÖLÍRŸLºeh P ŠWjLºeho ÙNÁ¿ T‚“¡• YÖš“ iP Y‹‰ ÚNWXÖ•. G· ˆTÚU¼½ NÂÛV Y³TyPÖ¥, S¥X TXÁLÛ[ SÖº• G‡ŸTÖŸeLXÖ•.

p\“ Y³TÖ|

LÁÂo N›Á G‚V LÖ¡V• ÙY¼½ ÙT\ Y³TÖ|!
HZÖ–P†‡¥ Y£• NÂVÖ¥ CÂV TXÁLÛ[e LÖQ°•, G|†R LÖ¡VjL¸¥ ÙY¼½ ÙT\°•, «VÖZefZÛU ÚRÖ¿• h£ Y³TÖyÛP ˜Û\VÖL ÚU¼ÙLÖ·Y‰ S¥X‰.
p\“ Y³TÖPÖL, pYLjÛL UÖYyP• CW‚ïÛW ÚSÖef YÖ£jL·. Ajh·[ ByÙLցP SÖRŸ, pY“W‹ÚR«ÛV ”eÙLց|•, TÖe ÙLց|• Y³Ty| YÖ²eÛLÛV Y[UÖefe ÙLÖ·ºjL·. Ajh·[ NÃÍYWŸ N‹Œ‡›¥,
"U‹R]Ö• NÂÚV!
E‹RÁ UL†‰Y• A½‹‰ ÙLցÚPÁ!
Y‹RÚRÖŸ ‰VW• eh!
U]‡Â¥ AÛU‡ iy|!''
GÁ¿ TÖ|jL·. N EjLºeh NLX ÚVÖL†ÛR• YZjhYÖŸ.

Reactions:

0 comments :

Post a Comment